donderdag 3 december 2015

Denkt aan de vrouw van Lot (Lk. 17)


2 Kronieken 2; 1 Johannes 2; Nahum 1; Lukas 17

Vanuit de twee aangeduide passages (Nahum 1 en Lukas 17) zal ik stilstaan bij twee gezichten van oordeel. Vanuit Nahum 1 leren we dat Gods belofte van oordeel over degenen die triomfantelijk boosheden begaan soms een bemoediging kan zijn.

Dit is een samenvatting van het thema van dit boek. Nahum is geroepen om oordeel uit te spreken over Assur en zijn hoofdstad Nineve, maar in tegenstelling tot Jona is hij niet geroepen om die boodschap ook te verkondigen aan de Assyriërs, maar aan het verbondsvolk van God.

Dit wordt bijvoorbeeld gezien in de manier waarop Nahum aanvankelijk spreekt over Nineve in de derde persoon (1:8). Wanneer Nineve rechtstreeks wordt aangesproken (bijv. in 1:11), dan maakt dit gewoon deel uit van de retoriek van de Godsspraak.

Naar onze inschatting bracht Nahum deze woorden van de Heer over ergens na 722 v.C., toen Assur Samaria versloeg, de hoofdstad van Israël, en veel van zijn leidende burgers wegvoerde. De tien noordelijke stammen hielden feitelijk op te bestaan als een natie.

Maar de trouwe gelovigen onder degenen die werden achtergelaten en onder hen die werden in ballingschap gevoerd, om nog niet te spreken over de toekijkende Israëlieten in het zuidelijke koninkrijk van Juda, moesten weten dat God niet opgehouden was met regeren, of met mensen ter verantwoording te roepen, gewoon omdat Hij hen gebruikt om zijn volk te tuchtigen (vgl. Jes. 10:5 e.v.).

‘Een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden’ (1:2). ‘De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. Maar met een overstromende vloed maakt Hij haar plaats geheel teniet, en zijn vijanden vervolgt Hij, de duisternis in’ (1:7-8).

Vele, vele malen wanneer gelovigen werden verdrukt onder boosaardige regimes, of wanneer onschuldige landen door gewelddadige en krachtige landen onder de voet werden gelopen , hebben woorden als deze de getrouwen ondersteund: God is rechtvaardig en Hij zal de gewelddadige onderdrukkers ter verantwoording roepen, ongeacht hun politieke standpunt, religieuze banden, ras, economie of publiek imago.

Uit Lukas 17 komt de memorabele zin ‘Denkt aan de vrouw van Lot!’ (17:32; vgl. Gen. 19:26). Het beeld beschrijft ‘de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt’ (17:30). Het oordeel zal zo plots zijn dat de persoon op het dak – waar mensen in de avond een verfrissende of verkoelende bries konden vinden – er niet moesten aan denken nog de trappen af te gaan om iets mee te nemen. Ze moesten van dakterras naar dakterras rennen om weg te komen vooraleer het oordeel neerkwam.

Het beeld is natuurlijk gebaseerd op de architectuur van het Jeruzalem uit de eerste eeuw. Maar de woorden ‘Denkt aan de vrouw van Lot’, en de verzen die daarop volgen, tonen samen aan dat de werkelijke vraag is waar iemands hart thuishoort.

Zij die verlangend terugkijken naar de stad der verwoesting (zie Jes. 19:18, JL) en proberen zich vast te klampen aan zijn speeltjes, gaan er samen mee ten onder.

Hou dus vol, investeer in de hemelse schatten (Mt. 6:19-21); vestig je blik op het Nieuwe Jeruzalem.


Eigen vertaling van de overdenking bij 3 december uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten