dinsdag 29 juni 2010

De edelste dienst waarin het menselijk leven kan besteed worden

'Wanneer ik de nood der heidenen en de verplichtingen, die Jezus Zijn volgelingen oplegt, bepleitte, is het mij dikwijls verweten dat ik een man was "van maar een denkbeeld". Ik heb wel eens gemeend, dat dit kwam van de lippen van mensen, die zelf niet eens één denkbeeld hadden - tenzij dit ware, hoe zij de tijd zouden doden of hun eigen huid bewaren! Maar in ernst gesproken, is het niet beter om één goed denkbeeld te hebben, hiervoor te leven en het ten uitvoer te brengen, dan zijn leven te verknoeien aan vele dingen en nergens een blijvend teken op achter te laten?

En behalve dat, men kan niet uitsluitend voor één goed denkbeeld leven, zonder tevens vele andere verwante zaken voor te staan. Mijn leven wordt beheerst door één heilig doel; maar dit navolgende, heeft de Heere mij in staat gesteld om evangelist zowel als zendeling te zijn. En terwijl ik het benodigde geld zocht te verkrijgen om vele zielen te kunnen bereiken, opdat zij gezegend en gered mochten worden, heeft Hij mij gebruikt om de zondagviering in vele landen voor te staan, als het van God gegeven en heerlijk geboorterecht van de zwoegende miljoenen, dat hun tot geen prijs, die de mensen kunnen aanbieden, ontnomen kan worden.

Hij heeft mij in staat gesteld het recht te handhaven van ieder kind, in christen- of in heidenlanden, om te leren de Bijbel te lezen en die te verstaan als de Goddelijke grondstelling van alle maatschappelijke orde en de enige waarborg van persoonlijke vrijheid evenals van nationale grootheid - Hij heeft mij ook in staat gesteld om te velde te trekken tegen de helse Kanaka of arbeidhandel, één van de wreedste en bloedigste vormen van slavernij op aarde, en om de broeders in de koloniën en in het vaderland in heilige geestdrift te ontsteken tegen hen, die handel drijven in de lichamen en zielen van hun medemensen.

In dit alles, evenals in mijn eigen directe arbeid als zendeling, heb ik waarschijnlijk ruim mijn deel gehad aan de smaad van de vijanden des kruises, en vele beproevingen en verdrietelijkheden in de dienst van mijn Heere ondervonden. En toch, vóór ik de pen neerleg, wens ik hier als mijn onwrikbare overtuiging uit te spreken, dat dit de edelste dienst is, waarin het menselijk leven kan besteed worden, en dat, als God mij mijn leven teruggaf om weer overgeleefd te worden, ik het zonder een zweem van aarzeling weer op het altaar van Christus zou neerleggen, opdat Hij het wederom mocht gebruiken voor gelijke liefdediensten, voornamelijk onder hen, die nimmer de naam van Jezus gehoord hebben.

Niets, dat ik verduurd heb, of dat ik nog zal moeten ondervinden, doet mij aarzelen - integendeel, ik doe het met blijdschap des harten - om het gebed uit te spreken, dat het de gezegende Heer moge behagen om de harten van al mijn kinderen naar het zendingsveld heen te trekken. En dat Hij hun een weg moge openen en dat het hun trots en vreugde moge worden om te leven en te sterven in het werk des Heeren onder de heidenen! God gaf het liefste wat Hij had, Zijn Zoon, voor mij; en ik geef Hem het liefste wat ik heb, mijn alles, weder!'

Uit: John G Paton (1824-1907), Zendeling op de Nieuwe Hebriden, deel II, pag. 207-208.
Deel I noch deel II is nog in de handel verkrijgbaar. De taal is wat gedateerd, net als sommige uitdrukkingen, maar het radicale discipelschap blijft indrukwekkend.


- Lees de (Engelstalige) Wikipedia-pagina over John Paton
- Lees de preek van John Piper met lessen uit het leven van John Paton

donderdag 17 juni 2010

Trailer nieuwe Narnia: the Voyage of the Dawn Treader


Chronicles Of Narnia 3

De reis van het drakenschip: deel 3 van de Narnia-films (naar de boekenreeks van C.S. Lewis) komt eraan.

Ligonier conference 2010: live webcastLigonier Ministries (denk: R.C. Sproul) houdt zijn jaarlijkse National Conference van 17 tot 19 juni.
De toespraken kunnen live gevolgd worden op het web.
Daarvoor klik je hier.

Thema dit jaar is: "Tough Questions Christians Face" (moeilijke vragen waar christenen mee te maken krijgen).

John MacArthur spreekt bijvoorbeeld over de vraag waarom Jezus moest sterven en geeft ook een toespraak over de verhouding tussen Gods raadsbesluiten en de menselijke wil.
Sproul zelf heeft het over de vragen wat zonde is en vanwaar het kwade komt, waarom mensen nog zondigen en of er wel sprake kan zijn van een hemel als er geliefden lijden in de hel.

Andere vragen die nog behandeld worden door diverse sprekers zijn o.m.:
- waarom lijkt het heelal zo oud?
- is de exlusiviteit van Jezus onrechtvaardig?
- als God goed is, waarom kon Hij dan opdracht geven om oorlog te voeren
- ...

woensdag 16 juni 2010

Geroepen tot de dienst?

Als Dr. David P. Murray de vraag beantwoordt of je geroepen bent tot het dienstwerk, heeft hij het specifiek over het fulltime werk van een pastor. (Natuurlijk zijn we allen geroepen als voltijds werker voor Christus.) Murray geeft een korte checklist, ik citeer er enkel de hoofdtitels uit:

1. Heb je een heilig verlangen (1 Tim. 3:1)?

2. Heb je een karakter dat lijkt op dat van Christus?

3. Ben je geestelijk rijp (1 Tim. 3:6)?

4. Bezit je de noodzakelijke gaven (1 Tim. 3:1-7; Titus 1:6-9)?

5. Kun je ervaring aantonen?

6. Kunnen anderen achter je kandidatuur staan?


(Hier lees je de volledige post)

Hoe slecht we er ook aan toe zijn, dit is een huis GodsIn 1851 werd een groep Britse zendelingen naar Tierra del Fuego gedwongen om de winter in bittere kou door te brengen terwijl ze wachtten op de aankomst van hun bevoorradingsschip. Het kwam te laat. Ze stierven allen van kou en honger.

Op Goede Vrijdag, 18 april, schreef Richard Williams, een geneesheer en Methodisten lekenprediker Richard Williams, in zijn dagboek: "Hoe arm en zwak we zijn, ons verblijf is een eigenste Bethel (= huis van God, JL) voor onze zielen (Gen. 28:10-19), en we voelen en weten dat God hier is."

Op woensdag 7 mei schreef hij: "Mocht er iets tussenkomen zodat ik hieraan niets meer kan toevoegen, laten dan al mijn geliefden thuis rusten in de zekerheid dat ik onbeschrijflijk gelukkig was wanneer ik deze lijnen schreef en met geen levend mens omstandigheden had willen ruilen."

‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.' (Joh. 14:23)

(Gelezen bij Ray Ortlund en vrij vertaald)

Iedereen heeft een standpunt, maar neutraal is dat nooit

De krant De Morgen heeft in zijn literatuurkatern 'Uitgelezen' een dubbele pagina gereserveerd voor Michael Sandel, de 'Steve Jobs van de Amerikaanse politieke filosofie'. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Rechtvaardigheid'.

Titel van het krantenartikel: "Wie altijd de waarheid zegt, heeft weinig vrienden". Niet echt uitnodigend dus om vriendjes te worden met de man, lijkt me. Soit, ik vermeld graag een paar stukjes uit het interview.

Voor Sandel zijn goed en fout geen principiële categorieën. Ze hangen af van de context. Hij vindt het beter om te liegen omwille van de huiselijke vrede over het uur waarop je de zoon naar bed stuurde, ook al zat je samen veel te laat naar het voetbal te kijken. Hij vindt dat de mens moet nadenken over de specifieke omstandigheden, ervaringen en tradities die hen een plaats geven in de wereld. En dan komt hij tot die conclusie: 'wie altijd de waarheid zegt, houdt immmers weinig vrienden over'.

Wat verder scoort Sandel bij mij wel een punt, als hij het neoliberale credo van de morele neutraliteit van de overheid in vraag stelt. "Wie het publieke goed voorstaat, moet bereid zijn als burger te discussiëren over soms controversiële zaken als waarden en de vraag wat het betekent een goed leven te leiden, eerder dan een neutraliteit na te streven die toch onbereikbaar is. Neem abortus of het homohuwelijk, wie zegt daar neutraal over te kunnen oordelen, houdt zichzelf voor de gek. Iedereen heeft een persoonlijk standpunt, voor of tegen, maar neutraal is dat nooit. Anders zou het niets inhouden. Ieder beleid is gefundeerd op ideeën en waarden. Wanneer we beweren neutraal te zijn, smokkelen we onze voorkeuren mee het debat in zonder ze openlijk te verdedigen, wat leidt tot huichelarij en zeker niet tot neutraliteit."

Sandel is voor een scheiding tussen kerk en staat, maar ziet een scheiding tussen politiek en religie als "gewoon niet haalbaar": "Als je ervan uitgaat dat politiek op waarden en morele argumenten gebaseerd is, wordt het heel moeilijk om vol te houden dat alleen morele argumenten die uit een seculiere traditie stammen in het publieke domein mogen treden." (...) "De poging om het publieke domein te vrijwaren van op religie gebaseerde morele waarden en argumenten, leidt trouwens tot een moreel vacuüm dat binnen de kortste keren gevuld zal worden door fundamentalistische stemmen."

Verder ook nog:
"Het is waar dat bepaalde mensen die religieuze overtuigingen in het publieke debat introduceren, nogal eens dogmatisch zijn en niet bereid blijken een beredeneerd argument naar voor te brengen. Dogmatisch denken hoort inderdaad niet thuis binnen democratische onderhandelingen, maar ik wil hier wel opmerken dat niet alleen de religieuzen dogmatisch zijn. Er bestaat ook seculier dogmatisme."

Sandel heeft nog zware bedenkingen bij de neoliberale ethiek die de mens zelfbeschikkingsrecht geeft over zijn eigen lichaam: "Waar ik problemen mee heb, is de gedachtegang dat ik als individu de eigenaar ben van mijn lichaam en mijn leven en daar mee mag doen wat ik wil. Dat libertaire argument slik ik niet."
Hij haalt hierbij het voorbeeld aan van de Duitse kannibaal die iemand zocht die wilde opgegeten worden. De man voerde zijn duistere plan uit, met een vrijwilliger. "Gelukkig ging de rechtbank niet akkoord met de stelling van de advocaat van de kannibaal dat de twee mannen een contract hadden afgesloten en dat er dus geen sprake was van een misdaad. De kannibaal kreeg levenslang."

Leuk dat iemand eens wat ballonnen durft doorprikken en dat een Vlaamse krant hem daar de ruimte voor geeft. Jammer, vind ik, dat hij uiteindelijk geen vast fundament van een eeuwige God kent om normen en waarden op te baseren. In de ethiek draait het bij hem om 'loyaliteit'. Voor mij toch een te flauw afkooksel van Gods liefde en eeuwige trouw. "Voor degenen met wie we een speciale band hebben, hebben we ook speciale verplichtingen", heet het. Maar als dit zo zou zijn, dan waren van nature zondige mensen hopeloos verloren: van een band met een eeuwig goede God zou zonder genade nooit sprake kunnen zijn.

woensdag 9 juni 2010

Dana Key is bij de HeerJeugdsentiment ... Met een donkere rand. Dana Key van het duo De Garma & Key is op 56-jarige leeftijd overleden. Gezien bij Challies, met meer uitleg hier.

Ik dacht dat de tekst van 'The Outlaw' oorspronkelijk niet van Dana Key was (maar van Larry Norman), maar vond die toch de moeite waard om hem nog eens te posten. Vooral in het licht van de laatste zin ...

THE OUTLAW


Some say He was an outlaw
That He roamed across the land
With a band of unscholled ruffians
And a few old fishermen
No one knew just where He came rom
Or exactly what He'd done
But they said it must be something bad
That kept Him on the run

Said He was an outlaw

Some say He was a poet
That He'd stand on a hill
And His voice could calm a angry crowd
And make the waves stand still
That He spoke in many parables
That few could understand
But the people could sar for hours
Just to listen to this man

They said He was an outlaw

Some say He was a sorcerer
A man of mystery
He would walk upon the water
He could make a blind man see
That He conjured wine at weddings
And did tricks with fish and bread
That He talked of being born again
And raised people from the dead
They say He was an outlaw

Some say a politician
Who spoke of being free
He was followed by the masses
On the shores of Galilee
He spoke out against corruption
And He bowed to no decree
And they feared His strenght and power
So they nailed Him to a tree

Said He was an outlaw

Some say He was the Son of God
A man above all men
But He came to be a servant
And to set us free from sin
And that's who I believe He was
Cause that's who I believe
And I think we should get ready
Cause it's time for us to leave

We glijden af naar compromis en noemen het tolerantie

Een van de meest treffende bewijzen voor de menselijke zondige natuur ligt in de algemene neiging tot neerwaartse beweging.

Met andere woorden: er is denkwerk, beslistheid, energie en inspanning nodig om verandering te bewerken.
In de genade van God kunnen mensen soms dergelijke deugden vertonen. Maar waar die afwezig zijn, is er een duidelijk afglijden naar compromis, gemakzucht, ongedisciplineerdheid, verdergaande ongehoorzaamheid en verderf, soms langzaam en soms in galop, over de generaties heen.

Mensen glijden niet naar heiligheid. Los van inspanning die door genade wordt gedreven, zink je niet naar godsvrucht, gebed en gehoorzaamheid aan de Schrift, geloof en vreugde in de Heer.
We glijden af naar compromis en noemen het tolerantie;

we glijden af naar ongehoorzaamheid en noemen het vrijheid;

we glijden af naar bijgeloof en noemen het geloof.

We koesteren de ongedisciplineerdheid van verloren zelfbeheersing en noemen het ontspanning;

we lummelen naar gebedsloosheid en verblinden onszelf met de gedachte dat we bevrijd zijn van wetticisme;

we verglijden naar goddeloosheid en overtuigen onszelf dat we bevrijd zijn.(Een citaat uit volume 2 van de dagboeken door D.A. Carson, 'For the Love of God', op 23 januari. Je kunt deze dagboeken hier online volgen. Gelezen bij Justin Taylor)

maandag 7 juni 2010

Groei begint niet in een droomwereld

"Heldenmoed in het heden kun je niet verklaren los van trouw in het verleden.
Daarom komen Daniël en zijn drie vrienden bij wijze van spreken niet in volle kracht het toneel van de geschiedenis op. Maar wel als jonge discipelen, gezet in omstandigheden die tegenzitten en in een toestand die weinig goeds belooft voor de dienst aan God.

(...)

Zonder die vroege stappen van trouw aan hun Heer zou er geen sprake zijn van hun latere heldenmoed. Het is geen toeval dat de Schrift ons de details van hun jognge jaren meegeeft. Ze doet dit om ons te leren dat groei in genade en bruikbaarheid in Gods dienst niet begint in de wereld van onze dromen maar in de harde historische realiteit van ons leven. Zo was het bij Daniël en zo is het ook bij de Daniëls van onze tijd."

Sinclair Ferguson in The Preacher's Commentary, Vol. 21, Daniel, pag. 28, Word Publishing

zondag 6 juni 2010

Je kan de boom uit (video's EO Jongerendag 2010)Gisteren in het Gelredome in Arnhem: EO Jongerendag. Hierboven een fragment uit de toespraak van Tiemen Westerduin.
Op deze webpagina's vind je nog veel meer video's, ook van samenzang en optredens.

Haal de hel weg en de hemel verdwijnt mee

"(...) Een ander gevolg van het negeren van de toorn van God is dat we er moeite mee krijgen om de volle betekenis van de verlossing te bevatten. Wanneer we de onmetelijkheid waarmee God de zonde haat niet inzien, dan begrijpen we de onmetelijkheid van zijn genade ook niet god. We zouden niet beseffen uit welke vreselijke toestand God ons verlost. En dus zouden we ook niet begrijpen hoe enorm onze verlossing is.

R.V.G. Tasker heeft meer dan veertig jaar geleden een boekje over toorn geschreven, waarin hij F.C. Synge citeert:
'Zij die alleen de liefde van God willen zien, wenden de blik af van het onprettige leerstuk van de toorn van God. Maar door de toorn of ongenade van God uit te schakelen, schakelen ze tevens de genade van God uit.
Waar geen vrees is, kan ook geen uitredding zijn. Waar geen veroordeling is, kan ook geen vrijspraak zijn.'


Tasker voegt daar zelf aan toe: 'Door te proberen de hel te elimineren zullen we als gevolg daarvan ook de hemel moeten elimineren.'


(Uit: Belangrijke vragen over de hel, door Ajith Fernando, pag. 110-111, uitg. Novapres)

Met zijn allen naar de voetbaltempelsRecent deze Nike-spot gezien via de website/blog van Tim Challies. Hij vindt dit vooral interessant vanuit de vraag of je - los van het feit dat deze clip knap gemaakt is - als zgn. outsider naar de spot kunt kijken en het als iets anders dan afgoderij kunt zien. Maken we deze mannen niet tot goden?

Geloof en bijgeloof op WK Voetbal

Fragment van een dubbelinterview over het WK in HLN met Joseph Akpala en Dorge Kouemaha:

« (...) Een gemiddelde Afrikaan kan zich één, maximaal twee tickets ver­oorloven.»

Bidden

Maar dat zal geen domper op de feest­vreugde zijn. Akpala belooft een kleurrijk en feestelijk WK, met veel muziek en dans en een stevige portie typisch Afrikaanse gebruiken. «Zo zul­len jullie beelden te zien krijgen van Afrikaanse supporters die voor en na elke match samenkomen om te bid­den», zegt Akpala. «Het WK is voor ons niet alleen een kans om te tonen dat we kunnen voetballen, maar het is ook een podium om te tonen waarin we geloven. Religie en geloof hebben bij ons een rol in alles wat we doen. Dat zal ook op het WK zo zijn. Die cultuur zullen we zeker delen.»

Geitenbloed

Maar het zal er niet altijd zo vroom aan toe gaan. De link met die andere Afri­kaanse religie, voodoo, is snel ge­maakt. Ook daar kan je niet onderuit, weet Akpala. «Ik ben christen en ik ge­loof in god, maar er zijn mensen die andere tradities hebben. Geitenbloed, kippen slachten en vervloekingen, ook op het WK zal dat er zijn. Het is een eeuwenoude traditie. Veel mensen ge­loven daarin. Bijgeloof vind je in heel Afrika, behalve misschien in het noor­den.»

(...)

zaterdag 5 juni 2010

Mogen morgen nog Bocelli's geboren worden?Je voelt aan je ellebogen waar Andrea Bocelli naartoe wil als hij zijn verhaal begint. Toch kan het niet genoeg verteld worden. Hartelijk welkom aan onze medemensen met een beperking.

Gezien bij Tim Challies.

woensdag 2 juni 2010

Gratis audioboek van Francis Chan: Forgotten God

Zondag postte ik nog een quote van Francis Chan, met heel wat links.

Toevallig stootte ik gisteren op de melding dat Christian Audio in hun (maandelijkse) gratis audioboek-download net voor een boek van Chan gekozen heeft: 'Forgotten God'. De subtitel is verduidelijkend: 'Reversing Our Tragic Neglect of the Holy Spirit'.

Audio books zijn boeken die voorgelezen worden en in audioformaat klaarstaan om beluisterd te worden. Eigenlijk opmerkelijk hoe snel je op die manier door een boek heen kunt.

Chan heeft de voorleeskarwei voor zijn boek zelf verricht. Je kunt hier de 10 files downloaden, de eerste is een interview met de auteur. Let op, alleen gratis gedurende de maand juni. Doorwandel het proces om in te schrijven en gebruik vervolgens de couponcode JUN2010.

Veel mensen getuigen van de impact die Chans prediking op hen had. Hij wordt ook steeds vaker op grote conferenties als spreker uitgenodigd.

Dit is de website speciaal voor het boek 'Forgotten God'.
En vergeet niet de boekbespreking te lezen door Tim Challies. Alleen voor de quotes is die bespreking je tijd waard. Ik pluk er eentje uit:

Chan says, "I think most of us would...choose a physical Jesus over an invisible Spirit. But what do we do with the fact that Jesus says it is better for His followers to have the Holy Spirit?" Do we believe Him? If so, do our lives reflect that belief?"

Mp3's NEXT-conferentie 2010

De conferentie NEXT ontsprong uit wat vroeger New Attitude heette, een idee van Joshua Harris.
Onlangs vond de editie 2010 plaats. Hier vind je onderstaand lijstje mp3's (naast de opnames van de voorgaande jaren):

•Joshua Harris - What Are You Built On?

•Mark Dever - The Doctrine of Christ’s Work Accomplished and Applied

•Kevin DeYoung - Scripture

•C.J. Mahaney - Sanctification

•D.A. Carson - God

•Kevin DeYoung - The Church

•Jeff Purswell - The End Times

dinsdag 1 juni 2010

Think! ConferentietrailerDe trailer voor de Desiring God national conference, met als volledige titel 'Think: The Life of the Mind and the Love of God'. De video breekt op zich al meteen op een degelijke manier een lans voor het ontwikkelen van onze intellectuele vermogens tot eer van God.

Bedankt Arjan dat je hem nog eens onder de aandacht bracht.