maandag 29 februari 2016

'Denk na over wat ik zeg'Tijdens de Jacksonville Pastors’ Conference op 29 januari 2016 sprak Ray Ortlund over 'The Thinking Pastor', met als basistekst 2 Timotheus 2:7:

Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen

Uit die boodschap komt bovenstaande vergelijking.

Dit is Ortlunds slotparagraaf:

'Pastors who feel empty and powerless can have their ministry back, because the Lord gives understanding freely, kindly, repeatedly.
Our part? Slow down, go back to basics, open the Bible, and think, because the Lord has told us that’s where his grace flows.
Let’s go get it, guys!'

Meer van Ray Ortlund op zijn blog.

zaterdag 20 februari 2016

Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren


"Een stem van iemand die roept
in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE,
maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God." (Jes. 40:3)
In tegenstelling tot wat de betekenis van onze Nederlandse uitdrukking 'prediken in de woestijn' kan doen vermoeden, waren er veel oudtestamentische profeten die het woestijntijdperk van Israël idealiseerden. Zij keken er met weemoed naar terug, omdat het in de woestijn was dat de Heere Israël als natie had verwekt.
Ze zagen uit naar een tijd waarin de Heere zijn volk zou herstellen in de woestijn. Hij zou hen een nieuwe start schenken en hen redden zoals Hij hen eens had verlost uit Egypte (Jes. 40:3; Hos. 2:14-15).

In het licht van die profetische hoop is de bediening van Johannes de Doper in de woestijn (Mk. 1:4) bijzonder betekenisvol. Zijn woorden vormden het begin van het ware herstel van Israël. Dit was het nieuwe tijdperk van zegen waarnaar de profeten uitzagen.

Maar wat blijkt: het ware Israël wordt gevormd door berouwvolle zondaars die de Heer liefhebben met alles wat in hen is (Deut. 10:16; zie Rom. 2:28-29).
Onze Schepper redt mensen niet op basis van hun fysieke afkomst. Hij verlost degenen die zich bekeren en in Zijn beloften vertrouwen. In Johannes' dagen had het Joodse volk een nieuwe start nodig, een nieuw begin als berouwvol volk, omdat het koninkrijk van God op het punt stond aan te breken. Zij waren zondaars - net als de heidenen - die moesten terugkeren tot de Heer.

"Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.
Op die dag zal het gebeuren,
spreekt de HEERE,
dat u Mij zult noemen: mijn Man,
en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!"
(Hos. 2:13-15)

maandag 15 februari 2016

Ons werk is nog niet af... ('Facing a task unfinished')

...We hebben nog een wereld te winnen.Facing a task unfinished
That drives us to our knees
A need that, undiminished
Rebukes our slothful ease
We, who rejoice to know Thee
Renew before Thy throne
The solemn pledge we owe Thee
To go and make Thee known

Where other lords beside Thee
Hold their unhindered sway
Where forces that defied Thee
Defy Thee still today
With none to heed their crying
For life, and love, and light
Unnumbered souls are dying
And pass into the night

We go to all the world
With kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord

We bear the torch that flaming
Fell from the hands of those
Who gave their lives proclaiming
That Jesus died and rose
Ours is the same commission
The same glad message ours
Fired by the same ambition
To Thee we yield our powers

We go to all the world
With kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord

O Father who sustained them
O Spirit who inspired
Saviour, whose love constrained them
To toil with zeal untired
From cowardice defend us
From lethargy awake!
Forth on Thine errands send us
To labour for Thy sake

We go to all the world
With kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord

We go to all the world
His kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord


Original Words by Frank Houghton. Original Music by Samuel Wesley. New Words and Music by Keith Getty, Kristyn Getty, Ed Cash, and Fionan de Barra; © 2015 OMF International, Getty Music Publishing (BMI), Alletrop Music (BMI), and Fionan de Barra (all admin. By MusicServices.org)


Keith en Krynt Getty verklaren in de video hieronder het verhaal achter hun lied en hoe zendeling Frank Houghton en de missie naar China hen heeft geïnspireerd.
Lees ook op de website van The Gospel Coalition het interview met de Getty's: 'Why the Gettys Are Re-Introducing the ‘Greatest Missions Hymn Ever Written'

Bedankt aan @michaëlfaes voor de tip!

donderdag 11 februari 2016

"Oh ja, natuurlijk, Hebreeuwse vroedvrouwen en heidense wijze mannen"


'We kunnen niet kijken naar wat er gebeurt met Mozes en dan lezen wat er gebeurt met Jezus bij zijn geboorte in Mattheüs 2 en de verbinding niet zien tussen de twee, omdat het zo geordend is.
Wanneer je de wijze mannen Herodus ziet misleiden opdat hij niet zou weten naar waar ze gaan ... En zo wordt de moordlustige koning (of farao) misleid door die Hebreeuwse vroedvrouwen in Exodus, en dan krijg je de moordlustige koning die wordt misleid door heidense wijze mannen. Je hebt die onverwachte helden. Zij zijn niet de helden waarvan veel Joden zouden denken "Oh ja, natuurlijk, Hebreeuwse vroedvrouwen en heidense wijze mannen".'

'Dus gaan we terug naar dat vroegere punt dat God de meest gekke manieren zal gebruiken om zijn plannen te volvoeren, namelijk verlossing en vrijheid en bescherming, en dan is er de ironie van het feit dat Jezus uiteindelijk wordt meegenomen naar Egypte om te worden gered van de moordlustige koning. En zo is er een duidelijke verbinding; het feit dat de Schriften benadrukken is dat ons geheugen wordt geprikkeld om terug te denken aan de vorige verlossing in Exodus.'
Justin Holcomb op de blog van The White Horse Inn

maandag 8 februari 2016

Wanneer acht de goudsmid het goud zuiver?

Op een dag namen we de kinderen mee naar een goudsmid om hem het goud te zien verfijnen op de oude manier van het Oosten. Hij zat naast een klein kolenvuur. ("Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend", Mal. 3:3 - de goud- of zilversmid verlaat nooit zijn kroes eens die op het vuur staat).

In de rode gloed lag een gewone gebogen dakpan; een andere dekte die af als een deksel. Dit was de kroes. Daarin lag het middel, gemaakt van zout, tamarindevrucht en verbrand baksteenstof, en daarin ingebed was er het goud.

Het middel doet zijn voorziene werk aan het goud, "dan vreet het vuur eraan", en de goudsmid heft het goud eruit met een paar tangen, laat het afkoelen, wrijft het tussen zijn vingers, en wanneer hij niet tevreden is, doet hij het weer in een nieuw middeltje.

Dit keer blaast hij het vuur heter dan voorheen, en elke keer hij het goud in de kroes doet, wordt de hitte van het vuur opgedreven; "Eerst kon het deze hitte niet aan, maar nu kan het dit wel; wat het toen zou vernietigd hebben, helpt het nu".

"Hoe weet je wanneer het goud gezuiverd is?", vroegen we hem.

Hij antwoordde: "Wanneer ik er mijn gezicht in kan zien (in het vloeibare goud in de kroes), dan is het zuiver"

― Amy Carmichael, in 'Gold Cord'
Ook nog van Amy Carmichael is deze mooie quote:
"Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven"


Bron: goodreads.com

zaterdag 6 februari 2016

Christus: het zaad van de vrouw, van Abraham en van David

Pas aan het kruis komen alle eindjes van Gods belofte bij elkaar...

- Aan het kruis wordt de belofte vervuld van het Zaad van de vrouw die de kop van de slang zou vermorzelen
Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
1 Joh. 3:8

- Aan het kruis wordt de belofte vervuld dat zegen tot alle volken zou komen door het Zaad van Abraham
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Gal. 3:13-14

- Aan het kruis wordt de belofte vervuld om in een eeuwige Koning te voorzien uit het Zaad van David
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
Fp. 2:8-11(Bron: Reformation Theology - The Story of the Bible (Part 3))

woensdag 3 februari 2016

Smeken in geloofDoorheen de geschiedenis hebben veel gelovigen antwoorden van God gezocht door vragen te stellen, ook in de Schrift zelf. Deze vragen stellen is een werk van geloof, want we weten dat God de antwoorden heeft.

Wanneer David lijdt door toedoen van goddeloze mensen, roept hij het uit:
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?
Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,
en 's nachts, maar ik vind geen stilte.
(Ps. 22:2-3)

In Ps. 73 roept Asaf het uit:
Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd
en mijn handen in onschuld gewassen.
Want de hele dag word ik gekweld
en mijn bestraffing is er elke morgen.

Waarom lijden we? Wat doet God toch? Waar is de gerechtigheid? Waarom voel ik me zo eenzaam? God, ben je me vergeten?
Deze vragen komen niet van nergens, maar ze komen voort uit het kennen van de beloften van God, zonder de ervaring van deze beloften te vinden in de schaduwen van de dood.
Het is goed om vragen te stellen om de waarheid te herontdekken waarop we het zicht verliezen. In elke beproeving hebben we de keuze:
- onze tanden knarsen en de lasten en vragen alleen in onze harten dragen;
- ze allemaal bij de God brengen die ons antwoordt.

Wanneer we vragen stellen in onze pijn, zoeken we naar de God die er is. Het is het verlangen om God te zien handelen op manieren die Hij heeft beloofd te zullen gebruiken.
Komen we nederig met onze vragen, dan ontkennen we zijn karakter niet, maar zoeken we de God die zich heeft geopenbaard als rechtvaardig, genadig, goed en liefdevol.
Wanneer we bidden, in het bijzonder in lijden, dan uiten we een smeekbede tot God om ons te antwoorden, terwijl we wachten in geloof dat Hij dit zal doen in volmaakte voorzienigheid. Laten we niet twijfelen.
Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
(Spr. 3:5-6)


Vrije bewerking naar Joe Thorn in Tabletalk januari 2016