zaterdag 5 april 2014

We hebben een nieuwe toren van Babel (Ps. 9)


Leviticus 8; Psalm 9; Spreuken 23; 1 Thessalonicenzen 2
Bij aanvang van het Amerikaanse experiment in democratie, namen de grondleggers (de zgn. Founding Fathers) diverse standpunten in, die vandaag nog door weinigen worden aangenomen, maar wel veel verschuldigd waren aan het Judeo-christelijke erfgoed. Daarmee willen we niet beweren dat alle Founding Fathers ook christen waren. Velen waren het niet; ze waren onuitgesproken deïsten. Een van die Bijbelse uitgangspunten was het geloof dat mensen niet van nature goed zijn en potentieel in staat zijn tot verschrikkelijk kwaad.

Toen ze hun politieke systeem opbouwden deden deze grondleggers om die reden nooit een beroep op ‘de wijsheid van het Amerikaanse volk’ of op vergelijkbare gebruikelijke slogans van vandaag. Eerlijk gezegd waren ze lichtelijk nerveus over het geven van te veel macht aan het volk. Dit was waarom de president niet rechtstreeks werd verkozen: er was een tussenkomend ‘college’.

Slechts (blanke) mannen met een aandeel in het land konden stemmen. Zelfs dan moesten de diverse machten aan banden worden gelegd door een systeem van controles en waarborgen [de zgn. checks and balances, JL]. Want voor de grondleggers was populistische demagogie al even schrikwekkend als absolute monarchie (zoals we in een ander verband al zagen op 20 januari).

Een van de grote voordelen van bijna elk systeem van zuivere democratie (zuiver veronderstelt in dit verband een levende oppositie, persvrijheid en grotendeels eerlijke verkiezingen) is dat het het volk de macht schenkt om leiders die ons teleurstellen weg te stemmen.

In die zin werkt democratie nog altijd: een regering moet bestaan met de goedkeuring van hen die worden geregeerd. Maar de oorspronkelijke erfenis is vandaag zodanig vervlogen dat politici van alle strekkingen een beroep doen op de wijsheid van het volk. Gemanipuleerd door de media, stemmend omwille van financieel voordeel, steun biedend aan deelbelangen of eenzijdige zaken, tonen kiezers in Amerika en in andere westerse democratieën geen grote tekenen van transcendente wijsheid.

Erger nog, we leven onder de waan (ja, we koesteren die zelfs) dat sommige dingen zullen in orde komen mits maar veel mensen hun stem uitbrengen. Ons regeringssysteem is onze nieuwe toren van Babel: er wordt van verondersteld dat het ons onaantastbaar maakt. Het Sovjetrijk wankelt; andere landen kruipen in het stof, gebalkaniseerd, kapotgemaakt door burgeroorlogen of stammengenocide, nijpende armoede, hoogtij vierende corruptie, Marxisme of andere ideologieën. Wij niet. Wij behoren tot een democratie, ‘regering door het volk’.

Niet dat we ook maar een ogenblik het relatieve goed moeten onderwaarderen van te leven in een land met een relatief hoge levensstandaard, een stabiele regering en een bepaalde vorm van controleerbaarheid. Maar dergelijke zegeningen garanderen geen gerechtigheid.

'Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid' (Ps. 9:8-9).

Luister naar de stem van de Schrift: 'Sta op, HERE, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, HERE, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn.' (Ps. 9:20-21)


Eigen vertaling van de overdenking bij 5 april uit 'For the Love of God - Volume 1'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1998 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume I is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume I. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten