dinsdag 19 mei 2015

Jezus Christus in het Nieuwe Testament

In Mattheus is Jezus Christus de Koning van de Joden

In Markus is Hij de Dienaar

In Lukas is Hij de Zoon des Mensen, die naar de profetie van Daniël eeuwig zal heersen

In Johannes is Hij de Zoon van God

In Handelingen is Hij de Redder van de wereld

In Romeinen is Hij de Gerechtigheid Gods

In 1 Korinthe is Hij de gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God, de geestelijke steenrots

In 2 Korinthe is Hij de overvloedige vertrooster en de Triomfator, die de overwinning geeft

In Galaten is Hij jouw Vrijheid; Hij maakt je vrij

In Efeze is Hij het Hoofd van de gemeente

In Filippenzen is Hij je blijdschap

In Kolossenzen is Hij het begin, de eerstgeborene uit de doden en de hoop van de heerlijkheid, onze volmaaktheid

In 1 en 2 Thessalonicenzen is Hij je hoop, de komende Heer

In 1 Timotheüs is Hij onze Behoudenis, onze Heiland, onze Middelaar. Geopenbaard n het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Hij is er de gelukkige en enige heerser, de Koning der koningen en Heer der Heren, Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan, Hem zij eer en eeuwige kracht!

In 2 Timotheüs is Hij je fundament, de Heiland die de dood heeft tenietgedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht, de rechtvaardige Rechter

In Titus is Hij de genade van God die is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Hij is de Heiland die zichzelf voor ons heeft gegeven, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste en zichzelf een eigen volk reinigde

In Filemon is Hij je Weldoener

In Hebreeën is Hij de erfgenaam van alle dingen en jouw volmaaktheid, die ons volledig kan behouden omdat Hij leeft om voor ons tussenbeide te treden. Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

In Jakobus is Hij de Heer der heerlijkheid, de kracht achter je geloof

In 1 Petrus is Hij ons voorbeeld en tegelijk een vlekkeloos en onbesmet Lam dat zijn kostbaar bloed gaf. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Hij is een uitverkoren, kostbare hoeksteen; en wie in Hem gelooft zal geenszins beschaamd worden

In 2 Petrus is Hij je reinheid

In 1 Johannes is Hij je leven, de Rechtvaardige, het zoenoffer voor onze zonden

In 2 Johannes is Hij je voorbeeld

In 3 Johannes is Hij je motivatie

In Judas is Hij het fundament van je geloof, machtig u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich

En in Openbaring is Hij je Koning die komen zal


Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, de Behouder van de schepping en de Schepper van alles. Hij was er altijd, is er altijd en zal er altijd zijn.


Net als bij de beschrijving van Christus in het Oude Testament heb ik me voor de Nieuwtestamentische boeken weer deels gebaseerd op een filmpje van Bijbelspreuken. Ook nu weer heb ik ook naar eigen inzicht veranderd en toegevoegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten