zaterdag 15 maart 2008

Nehemia, man van gebed (verslag lezing - deel 1)


2 weken geleden, op 1 maart, gaf Gerard Hoddenbagh (NL) in Menen een lezing over Nehemia, in de reeks "M/V van Gebed". Hier het eerste deel van het verslag van die avond.

In Lukas 11 vragen de discipelen aan de Heer hoe ze moeten bidden.
Ze vragen niet: “Heer leer ons een gebed”, maar “leer ons bidden”. Dat is meer dan “een gebed, een formuliergebed”.
Bidden is best wel moeilijk. Velen vinden het makkelijker om lang in de Bijbel te lezen of te studeren, maar een halfuur of uur bidden is best wel moeilijk.
“Hoor Here, uw knecht spreekt” komt meer voor dan “Spreek Heer, uw knecht luistert”.

Tijdens het gebed kunnen we ook leren luisteren naar God. Dit kan natuurlijk ook en misschien in de 1e plaats in het bijbellezen, maar kan ook tijdens het bidden.
Jezus bad soms heel lang (een nacht in gebed, ‘s morgens vroeg opgestaan om te bidden, enz).

Daarom zijn deze avonden ook: met elkaar leren bidden. Hoe kun je nu bidden? De Bijbel zegt er veel over, precies door mensen te laten zien die bidden. Eén ervan is Nehemia.
Toen men mij vroeg: wil je iets zeggen over gebed, toen viel mij Nehemia binnen. Het hele boek door zie je dat Nehemia bidt. Het eerste gebed, in Neh 1 is zijn langste opgetekende gebed.

Neh1
Pas op het eind van het boek krijgt Nehemia een lofgewaad. Dit in tegenstelling tot wat we net vroegen in het lied: geef mij een lofgewaad ipv rouw. Natuurlijk zijn beide belangrijk. Maar hier in Nehemia's verhaal gaat rouw vooraf aan het lofgewaad, het lofgewaad dat in het boek Nehemia pas op het eind voorkomt.

Het eerste hfdst van Nehemia is snel in te delen. Het helpt ons het verhaal situeren.
a: vers 1-3 slecht nieuws
b: vers 4-eind: reactie van Nehemia. En die reactie is een gebed uit de diepte van zijn hart. Niet puur verstandelijk, maar zijn emoties zijn er ook bij betrokken. Hij is diep geraakt. Het blijkt geen opwelling maar heeft ook een uitwerking in zijn leven en gebed, met effect zelfs tot in Jeruzalem

Vers 1-3 schetst ook waar het gebeuren plaatsvindt. In de burcht Susan, in het 20ste jaar van koning Arthasasta. In de maand Kislew (nov-dec). Het gaat duidelijk over Nehemia, hij is de hoofdpersoon in hfdst 1, naast God natuurlijk.

Hij krijgt een boodschap uit Jeruzalem, van 1 van zijn broers: Chanani. Die komt met heel slecht nieuws over Jeruzalem. Over de muren die in verval zijn, over de ontkomenen die aanvankelijk heel enthousiast waren, maar langzamerhand bekoelden. Dit is ook wel herkenbaar. Dat het geloof wel eens inzakt.

Nehemia hoort dat. Hij is in het buitenland en kan er niet meteen naartoe; hij is schenker van de koning. Dit zegt al iets over hem. Hij is integer, betrouwbaar; dat was een vereiste voor schenkers.
Hij had verplichtingen, maar kon wel iets anders doen: hij kon gaan bidden. Hij was een man van geloof en gebed. Van ernstig gebed. Hij gaat bidden.

Effectief gebed wordt gekenmerkt door:
- een juist zicht op God
- een staan op Gods beloften (Neh baseert zich op feiten)
- voorbede (iemand die alleen aan zijn eigen belang denkt, die is nog niet waar God hem hebben wil. De kring is veel groter. Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome ... Pas daarna komen we zelf in het vizier)
- belijdenis: beroep op Gods vergeving
- herinnering van Gods grote daden in het verleden (we hebben een geschiedenis, we staan op de schouders van ons voorgeslacht)
- heiliging van Gods naam
- duidelijkheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten