zaterdag 19 juli 2008

Dingen die mijn petje te boven gaan

Joshua Harris vermeldt op zijn blog 10 dingen die hij maar niet kan verstaan, maar hij heeft ze zelf ook van elders:

Waar ik maar niet bij kan:
1. Hoe het hebben van 4 kinderen mijn liefde vermenigvuldigde met vier in plaats van die liefde te delen door 4.

2. Hoe gericht zijn op de behoeften van mijn echtgenoot resulteert in het feit dat mijn behoeften vervuld worden.

3. Hoe het hebben van flink wat tijd voor mezelf me meer zelfgericht maakt in plaats van minder.

4. Hoe het dienen van andere mensen me meer blijdschap bezorgt in plaats van minder.

5. Hoe het doorbrengen van tijd met God meestal zorgt dat ik die dag meer kan doen in plaats van minder.

6. Hoe sporten me meer energie bezorgt en me niet nog vermoeider maakt.

7. Hoe het gehoorzamen van Gods wil me meer vrijheid brengt in plaats van gebondenheid.

8. Hoe dingen die goed smaken meestal niet goed voor me zijn.

9. Hoe het bezitten van weinig spullen me er meer van doet genieten en omgekeerd.

10. Hoe ik kan weten dat al deze dingen waar zijn en ik maar al te vaak leef alsof dat niet het geval is.

donderdag 17 juli 2008

Naar waar leiden alle wegen ook alweer?

Wij zijn niet gemaakt voor onszelf, maar voor God,
niet voor diensten aan God, maar voor God.
(Oswald Chambers, 1874-1917)

Alle wegen leiden naar de rechterstoel van Christus.
(Keith Green, 1953-1982)

De mens ziet onze daden, God onze motieven.
(Thomas a Kempis, ±1380-1472)

Wij koesteren een vreemde illusie: dat louter tijd de zonde teniet doet.
(C.S. Lewis, 1898-1963)

De Bijbel zonder Heilige Geest is als een zonnewijzer bij maanlicht.
(D.L. Moody, 1837-1899)

Wat is er sterker dan spreken uit ervaring?

‘Doorheen de kerkgeschiedenis waren de grootste predikers zij die erkend hebben dat ze uit zichzelf geen autoriteit hebben. Ze zagen het als hun taak om de woorden van de Schrift uit te leggen en ze duidelijk op de levens van hun hoorders toe te passen.

Hun prediking verkreeg zijn kracht niet uit het verkondigen van hun eigen christelijke ervaring of uit de ervaring van anderen, ook niet uit hun eigen mening, creatieve ideeën, of talent om te spreken. Maar wel uit Gods krachtige woorden.

In de kern stonden ze achter de preekstoel, wezen ze op de bijbeltekst en zeiden vervolgens tot de gemeente: “Dit is wat dit vers betekent. Zie je deze betekenis hier ook? Dan moet je het geloven en gehoorzamen met je hele hart. Want God zelf, je Schepper en Heer zegt dit vandaag tegen je!”
Alleen het geschreven woord van de Schrift kan dit soort autoriteit aan de prediking geven.’

(Vrij vertaald van Wayne Grudems ‘Bible Doctrine’ en gelezen bij Joshua Harris)

woensdag 16 juli 2008

Wie moet er op wie lijken?

'Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad?’ Jona 4:11
'Jona was kwaad. “Dat vervloekte Nineve heeft berouw getoond en God heeft medelijden getoond. De wereld ware beter af geweest zonder die vijanden van Israël. Maar daar zijn ze dus nog. Ongetwijfeld klaar om nog meer ellende te veroorzaken in de toekomst. En God heeft hen gespaard. Bam.”

Hoe beantwoordt God zijn pruilende profeet? Hij gaat met hem in discussie. God stelt Jona een vraag – over God. “Jona, je lijkt zo zeker van je eigen gevoelens. Dus laat me eens jouw advies vragen over mijn gevoelens. Zou ik geen medelijden hebben met Nineve? Is jouw boosheid wijzer dan mijn erbarmen? Is mijn genade voor zondaars een misdaad of is het tot mijn eer? Vertel me eens, Jona, welk soort persoon zou ik moeten zijn? Zou ik meer als jou moeten zijn, of zou jij misschien, heel misschien, meer als mij moeten zijn?'

Vrij vertaald van Ray Ortlunds blog.

Waarom God pijn niet volledig verklaart

“God kan niet alles verduidelijken wat Hij doet, omdat er miljoenen en miljoenen en miljoenen en miljoenen gevolgen zijn voor iedere gebeurtenissen in je leven, zowel goede als slechte. God leidt ze allemaal. Ze hebben allemaal micro- en macrodoeleinden. Hij kan ze je niet allemaal vertellen omdat je verstand dit niet allemaal aankan.

Vertrouwen vraagt niet meer dan God ons heeft verteld. En Hij heeft ons beloften van onschatbare waarde geschonken dat Hij alle dingen in handen heeft en alleen goed doet voor zijn kinderen. En Hij heeft ons een heel dik boek gegeven waarin we verhaal na verhaal na verhaal lezen over hoe Hij ten goede regeert voor zijn volk.

Laten we Hem vertrouwen en niet vragen naar wat ons verstand niet kan bevatten.”


(Vrij vertaald naar John Piper, de samenvatting is van Justin Taylor)

dinsdag 15 juli 2008

Waarom toch Numeri?!- Waarom het boek Numeri bestuderen?!

- 36 hoofdstukken vol zelfgerichte mensen die jammeren elke keer ze hun zin niet krijgen.

- Geef ons toch iets relevants!


(Bron: Christianity Today. Met dank aan m'n broertje Luc voor de tip.)

zaterdag 12 juli 2008

Hoop voor nerds ... hoop voor mij


De volgende keer dat het voelt alsof God je niet kan gebruiken of je niet leefheeft, bedenk dan het volgende:
- Noach dronk teveel
- Abraham was te oud
- Isaak was een dromer
- Jakob was een leugenaar
- Lea was lelijk
- Jozef was mishandeld
- Mozes stotterde
- Gideon was bang
- David had een affaire en was een moordenaar
- Elia wilde een einde aan zijn leven maken
- Jona liep weg van Gods opdracht
- Naomi was een weduwe
- Job ging failliet
- Petrus verloochende de Heer
- de discipelen vielen in slaap onder het bidden
- Martha maakte zich bezorgd over veel dingen
- de Samaritaanse vrouw was al vaak gescheiden
- Zacheüs was te klein
- Paulus was te religieus
- Timotheüs had maagproblemen
- én ... Lazarus was dood!
Jezus hield van hen allen. Hij heeft ook jou lief.

Het zegt ook iets over Gods uitverkoren instrumenten.
Denk aan Jesaja 53:2-4:
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.

God toont de wereld dat redding niet komt op de Hollywood-manier.
Ze komt van outsiders die geboren worden in voederbakken.
Door zwakheid, niet door wat de wereld kracht noemt.
Door nederlaag, niet door wat de wereld overwinning noemt.
Door dwaasheid, niet door wat de wereld wijsheid noemt.


(Vrij vertaald en geredigeerd uit verschillende bronnen, onder meer Timothy Keller en een onbekende bron. Dank aan Luc Claerebout voor het bezorgen van het eerste deel.)

Jezus en onze belastingen

'Die criticus kwam bij Jezus en stelde Hem een prachtige vraag: “Is het okay om Caesar belasting te betalen?” Het is een vraag waarvan ik wenste dat Jezus ze anders had beantwoord. Het zou prachtig geweest zijn had Hij gezegd: “Nee, doe dat toch niet”. Want hoe prachtig zou het niet zijn als we een verheven reden mochten oplepelen wanneer die bruine omslag binnenmoet. Dan zouden we tegelijk de wetten van ons land mogen negeren.

Maar Jezus zei tegen de man: “Heb je een munt? Wie staat er afgebeeld op het muntstuk?” Hij zei: “Geef aan Caesar wat van Caesar is, en aan God wat van God is”.
Meteen kwam de onoprechtheid van de ondervrager aan het licht. Hij had een opvolgingsvraag moeten hebben. Hij had moeten zeggen: “Wat is er dan van God? Wat behoort er God toe?”

Weet je wat Jezus dan had gezegd? “Wiens afbeelding draag jij?”'

(Vrij vertaald van Ravi Zacharias uit zijn toespraak op de National Day of Prayer in de VS)

Christus helpt Betancourt om vijanden te vergeven


Ik was benieuwd naar wat Ingrid Betancourt ging vertellen rond haar gevangenschap. Want bij verslaggeving over haar bevrijding kwam dikwijls aan bod dat ze een Bijbel bij zich had. Het Nederlands Dagblad heeft nu een artikel gepubliceerd: Ingrid wil haar vijanden vergeven.

Dit is de volledige tekst uit het ND:


"Ingrid Betancourt, bevrijd uit handen van rebellenbeweging FARC, vindt het moeilijk haar vijanden lief te hebben, maar dankzij Christus lukt het haar, heeft ze gezegd.
PARIJS - Ingrid Betancourt, ruim zes jaar gegijzeld geweest, dankte publiekelijk ,,God en de soldaten'' voor haar bevrijding eind vorige week. Sindsdien doet ze regelmatig uitspraken over steun die ze ervoer van God, Jezus en Maria tijdens haar gevangenschap onder de hoede van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Tegen de rooms-katholieke krant La Croix vertelt ze deze week dat Christus haar geholpen heeft om met liefde te antwoorden op het geweld dat de FARC tegen haar gebruikte. ,,Het enige antwoord op geweld is liefde'', aldus Betancourt woensdag tijdens een interview in Parijs.

Alleen de liefde bood lucht als haatgevoelens haar dreigden te overmannen vanwege de wrede behandeling. ,,Het is heel moeilijk je vijand lief te hebben'', heeft ze ervaren. ,,Maar ik vond in Christus een soort van springplank. Ik zei: Ik verafschuw hem maar om U zal ik niet meer zeggen dat ik hem verafschuw. Het was een geruststelling geen woorden van haat meer in de mond te nemen. Ik herinner me zeer goed de commandant - ik zie hem voor me: hij was zo wreed, zo afschuwelijk. Maar het lukte mij te glimlachen toen hij tegenover mij zat.''

,,Ik geloof dat ik erin ben geslaagd werkelijk te vergeven'', zegt ze. Betancourt heeft het dan niet alleen over de gijzelnemers, maar ook over vrienden die haar in de steek lieten en over degenen die zeggen dat ze zich met opzet heeft laten gijzelen.

De rooms-katholieke Betancourt, die tijdens haar gijzeling drie jaar vastgeketend heeft gezeten, zegt veel steun te hebben ondervonden van Maria. Dat was essentieel voor haar in een omgeving waarin ze niet meer zichzelf kon zijn, maar moest leren zwijgen en haar hoofd buigen. Maria was naar haar zeggen soms de enige persoon met wie ze kon praten, in stilte, in haar binnenste.

Er zijn twee mogelijkheden in zo'n wrede omgeving, aldus Betancourt: óf je wordt bitter en wraakzuchtig, óf je kiest de weg die Jezus heeft gewezen. ,,Hij vraagt van ons: zegen je vijand. Telkens als ik de Bijbel las, voelde ik me aangesproken door deze woorden, alsof Jezus voor mij stond en precies wist wat Hij tegen mij moest zeggen. En dat kwam recht in mijn hart binnen.''

Medegijzelaar William Pérez, tegelijk met Betancourt bevrijd, heeft haar een tijdje verpleegd zo goed en zo kwaad als het ging en haar moed ingesproken toen ze ziek was. Hij zegt dat Betancourt weliswaar een sterke vrouw wordt genoemd, maar dat ze veel heeft geleden. Volgens hem richtte zij zich vaak tot God om te vragen om hoop. ,,Zij zei: Laten we de Bijbel lezen, laten we bidden, spreek met God en Hij zal ons hier weg krijgen.''"

"Jongvolwassene is opvallend religieus" (behalve in Europa)Bericht uit het Reformatorisch Dagblad:

"Jongvolwassenen nemen de godsdienst veel serieuzer dan vaak wordt aangenomen. Zo’n 85 procent van de mensen van 18 tot en met 29 jaar ziet zich als religieus. Bijna de helft noemt zich zelfs diep religieus: zij bidden vaak en houden zich intensief met godsdienstige kwesties bezig.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Bertelsmann Stichting in het Duitse Gütersloh vorig jaar onder ongeveer 21.000 jongvolwassenen in 21 landen heeft gehouden. De stichting ondervroeg hen in verband met de Wereldjongerendagen, die volgende week in Sydney worden gehouden. Ongeveer 13 procent gaf aan helemaal niets met geloof en religie te hebben.

Zoals in eerder onderzoek al is gebleken, zijn er grote verschillen tussen West-Europa enerzijds en de Verenigde Staten, de islamitische landen en de ontwikkelingslanden anderzijds. Vier op de vijf protestanten buiten Europa vinden zich diep religieus. In Europa is dat slechts 7 procent. De rooms-katholieke jongvolwassenen bieden hetzelfde beeld. Buiten Europa is ruim twee derde zeer godsdienstig, erbinnen ongeveer een kwart.

In landen als Nigeria en Guatemala bidt 90 procent van de jongvolwassenen volgens het onderzoek zeker één keer per dag. In India, Marokko en Turkije geldt dat voor driekwart van de ondervraagden.

Daarentegen bidt in Frankrijk slechts 9 procent van de mensen van 18 tot en met 29 jaar zeker één keer per dag. In Rusland is dat 8 procent en in Oostenrijk 7 procent. Bij de westerse landen vormen de jongvolwassenen in de Verenigde Staten een uitzondering. Meer dan de helft van de ondervraagden bidt elke dag.

In islamitische en ontwikkelingslanden zijn jongeren nagenoeg even religieus als hun voorouders. Van de Marokkaanse jongvolwassenen gelooft bijvoorbeeld 99 procent in een leven na de dood. Bij Brazilianen, Turken en Nigerianen ligt dat percentage op 90. In het Westen neemt de betrokkenheid op geloofszaken echter duidelijk af bij jongere generaties.


De meeste gelovigen in Europa zien seksualiteit en relaties als een privézaak. Slechts 7 procent van de jonge protestanten en 14 procent van de jonge rooms-katholieken daar zeggen dat hun geloof invloed heeft op hun seksueel gedrag. Buiten Europa ziet ongeveer twee derde van de protestanten en ruim de helft van de rooms-katholieken een verband tussen godsdienstigheid en seksualiteit."

donderdag 10 juli 2008

The Gospel Coalition: (ver)nieuw(d)e siteVeel interessant materiaal van diverse Amerikaanse auteurs en sprekers (in het Engels) vind je op
www.thegospelcoalition.org. Hun nieuwe site is up and running.

Leven in een gevallen wereld: ultiem gemaskerd bal

Bij Justin Taylor kun je een uittreksel lezen van Paul Tripps boek "Whiter Than Snow: Meditations on Sin and Mercy" (Witter dan sneeuw, overdenkingen over zonde en genade).

"De zonde leeft vermomd, daarom is het zo moeilijk ze te herkennen. Het feit dat de zonde er zo goed uitziet is een van de dingen die het zo erg maken. Om zijn boze werk te kunnen doen moet ze zichzelf voordoen als allesbehalve verkeerd. Leven in een gevallen wereld is als het ultieme gemaskerd bal bezoeken."
"Ongeduldig roepen draagt het kostuum van ijver voor de waarheid.
Begeerte verkleedt zich als een liefde voor schoonheid.
Roddel doet zijn boze werk door te leven in het kostuum van bezorgdheid en gebed.
Verlangen naar macht en controle draagt het masker van Bijbels leiderschap.
Vrees voor mensen kleedt zich als een dienend hart.
De trots van altijd gelijk te willen hebben loopt gemaskerd als liefde voor Bijbelse wijsheid."
Het boze toont zich gewoonweg niet als boos, en dat is deel van zijn verlokking.

woensdag 9 juli 2008

Herontdek de Psalmen

Op zijn blog vat Justin Taylor een posting samen van Joe Holland over het herontdekken van de Psalmen.

1. Als je de Psalmen zingt, zing je letterlijk de Bijbel
2. Als je de Psalmen zingt, creëer je interactie met een overvloed aan theologie
3. Als je de Psalmen zingt, memoriseer je de Schrift
4. Als je de Psalmen zingt, wapen je jezelf tegen dwaalleer
5. Als je de Psalmen zingt, spreek je een collectie liederen aan die de volledige waaier aan menselijke emoties bestrijken
6. Als je de Psalmen zingt, dan prijs je de persoon en het werk van Jezus Christus
7. Als je de Psalmen zingt, dan oefen je jezelf voor de geestelijke strijd
8. Als je de Psalmen zingt, dan doe je een beroep op de gemeenschap van heiligen

Joe Holland vraagt: ‘Als dit de voordelen zijn van het zingen van de Psalmen, hoe kun je ze dan leren zingen?’

1. Vind een Psalmboek dat je kan zingen
2. Je moet je Bijbel kennen
3. Je moet verstaan hoe de Psalmen verwijzen naar de persoon en het werk van Jezus Christus
4. Je zult de wil moeten opbrengen om iets nieuws te proberen

Geloof maakt Englebert dankbaar

Deze week in Voetbal Magazine een interview met ex-Club Brugge middenvelder Gaëtan Englebert. Eén stukje ging over zijn geloof:


Voor je bij Club Brugge voetbalde, ging je bijna wekelijks naar de mis. Je geloof was een houvast. Wat schiet er nog van over?

Englebert: "Ik ga minder naar de kerk, maar mijn geloof is overeind gebleven. Hoe ik dat beleef, hou ik voor mezelf. Als je ouder wordt, word je je er meer van bewust dat het leven kort is, dat er veel problemen in de wereld zijn en dat je dankbaar moet zijn dat je hier nu op dit terras kunt zitten. Als je je eens minder goed in je vel voelt, denk je daaraan. Ik weet ook op wie ik kan rekenen, op mijn familie en mijn beste vrienden. Ik weet wie voor mij belangrijk is en zij weten dat ook. Dat is mooi.”

dinsdag 8 juli 2008

Kerkelijkheid brokkelt af in Vlaanderen

Vandaag lees en hoor je overal in de media dat de kerkpraktijk in Vlaanderen vermindert. Het Nieuwsblad weidt er een artikel aan:

"Kerkpraktijk in België boert verder achteruit

De kerkpraktijk in ons land gaat er verder op achteruit, zo blijkt uit een studie van het Centrum voor Politicologie van de KULeuven in opdracht van de Belgische bisschoppenconferentie. Zo werd in 2006 nog 56,8 procent van alle borelingen gedoopt, tegenover 64,7 procent in 1998.

In deze periode daalde het aantal kerkelijke huwelijken van 49,2 tot 26,7 procent en het aantal kerkelijke begrafenissen van 76,6 tot 61 procent. Naar schatting 7 procent woont wekelijks nog een mis bij tegenover 11 procent in 1998.

Volgens de Leuvense onderzoekers zet de secularisering zich op hetzelfde tempo door als dat de jongste decennia het geval was. Wel blijven er grote verschillen tussen de gewesten. De kerkpraktijk blijft in Vlaanderen het hoogst en het laagst in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

De breuklijn situeert zich echter veeleer tussen stad en platteland. Terwijl in de plattelandsgemeenten soms nog cijfers tot 90 procent gehaald worden, ligt de kerkpraktijk bijzonder laag in het centrum van Brussel.

Volgens de onderzoekers blijft de katholieke kerk in ons land evenwel bijzonder sterk ingeplant. Ze verwijzen hierbij naar het feit dat 2 procent van de bevolking, of 200.000 mensen, als vrijwilliger meewerkt aan het parochiale verenigingsleven."

Onder het artikel geeft het Nieuwsblad ook nog wat grafiekjes (ook hier).

Voor de reacties van een "niet-verbaasde" Kardinaal Danneels, klik je hier.

maandag 7 juli 2008

Gods molens: misschien traag maar wel fijn

"God heeft de leiding in handen, hoezeer het ook op het tegendeel mag lijken. Het thema dat in het boek Richteren het sterkst naar voor komt, wordt misschien nog het makkelijkst over het hoofd gezien. God lijkt vaak afwezig op de scene in het boek Richteren, maar Hij is het nooit. Hij werkt zijn wil uit doorheen zwakke mensen en ondanks zwakke mensen. Zijn plannen worden nooit doorkruist, hoewel het er de schijn van kan hebben. De molens van God mogen dan traag malen, ze malen wel ontzettend fijn."

Naar Tim Keller: Living in a pluralistic society - Leaders guide (pag. 8)

Nieuw in cyberspace: www.uitdagingonline.nl

De evangelische maandkrant ”Uitdaging” heeft nu ook een website: www.uitdagingonline.nl. Je vindt er elke dag vers christelijk nieuws.

De maandkrant Uitdaging wil christelijk nieuws brengen in de evangelische beweging in Nederland. „Het is moeilijk actueel te blijven als je maar één keer per maand verschijnt”, zegt hoofdredacteur Ronald Koops. Daarom nu Uitdagingonline.nl.

Als je je (gratis) registreert krijg je toegang tot de dagelijkse bijbelstudies.

Hoe zou het nog zijn met Cliff?40 jaar zonder schandalen, sommige popidolen kunnen het zich niet voorstellen. Niet zo Cliff Richard. Alles wat je nu moet weten over hem: niet op Wikipedia, maar vandaag in het Nederlands Dagblad. Gewoon hier klikken.

Dit is een voorproefje:

Wat is de grootste moeite voor Cliff Richard als christen? ,,Andere christenen van mijn leeftijd of met mijn ervaring kunnen het zich veroorloven stomme dingen te zeggen, vergissingen te maken - en het is een zaak van henzelf en een paar andere mensen en God. Maar als ik stomme dingen zeg, horen misschien wel miljoenen mensen ervan.'' En: ,,Voor mij is de grootste verantwoordelijkheid dat als ik val, de naam van Christus belasterd zal worden. Ik kan je eerlijk zeggen dat deze gedachte me steeds met zorg vervult.''

zaterdag 5 juli 2008

In gebed openbaart God zijn dromen voor jou“They tell me Lord, that when I pray,

Only one voice is heard;

That I’m dreaming,

You’re not there,

This whole thing is absurd.

Maybe they’re right, Lord,

Maybe they’re right.

Maybe there’s only one voice that’s heard.

But if there’s only one voice that’s heard,

Lord, it’s not mine, it’s your voice.

I’m not dreaming; you are the dreamer.

And I am your dream.”

Auteur onbekend. Ik las het bij Ravi Zacharias in de toespraak over gebed die hij hield op de National Day of Prayer voor hooggeplaatsten.

Ook CS Lewis heeft een versie van dit gedicht in zijn boek "Brieven aan Malcolm", pag. 59 in de uitgave uit 1964 van uitg. Van Wijnen. Lewis plaatst er meteen ook nuttige kanttekeningen bij.

Hoe kun je 'nee' zeggen?Een song met een pak herinneringen. De beelden mogen wat ouder zijn, de vraag blijft actueel.

PS: De video stopt aan 3:29, je hoeft niet te blijven wachten. Blijkbaar een foutje.

vrijdag 4 juli 2008

Allen, velen, weinigen, één en EénNogmaals Tim Keller, nu over het boek Richteren/Rechters:

"We hebben een ware Redder nodig, naar wie alle menselijke redders heenwijzen, zowel in hun zwakheden als sterktes. (...) De toename van het kwaad en de gebrokenheid in het verhaal (van het boek Richteren, JL) toont ons dat we een redder nodig hebben, en niet rolmodellen of voorbeelden. Maar de afnemende doeltreffendheid van de cyclussen van opwekking en de afnemende kwaliteit van de richters wijst ons op het falen van elke menselijke redder.

De richters zelf beginnen heen te wijzen naar iemand die hen allen overtreft.
In Othniël leren we dat God kan redden door iedereen, in Deborah dat Hij kan redden door velen, in Gideon dat Hij kan redden door weinigen, en in Simson dat Hij kan redden door één. God zal redden door de Ene te sturen."
(Living in a pluralistic society - leaders guide, pag. 13 - Bron afbeeldingen: klik hier)

Moderne afgoden: wat MOT je om gelukkig te zijn?


'(...) afgoderij is altijd de reden wanneer we iets verkeerds doen.

Waarom liegen we, of falen we in onze liefde of in het houden van onze beloften of waarom leven we niet onzelfzuchtig? Natuurlijk, het algemene antwoord is "omdat we zwak en zondig zijn".
Maar het meer specifieke antwoord is altijd dat er iets is naast Jezus Christus, waarvan je voelt dat je het MOET hebben om gelukkig te zijn. Iets dat voor je hart belangrijker is dan God, iets dat een verblindend veld rond je spint en het hart verslaafd maakt door ongeoorloofde begeertes.

Dus is het geheim tot verandering altijd dat je de afgoden in je hart kunt identificeren.'

(Tim Keller in "Living in a Pluralistic Society - Leaders Guide", pag. 9)

donderdag 3 juli 2008

De Bijbel "gewordled"

Er wordt op het net nogal ge-wordle-d de laatste tijd. Wordle is een tool waarmee je “word clouds” creëert van bepaalde teksten (lett.: wolken van woorden). De wolken accentueren de woorden die vaker voorkomen in je brontekst. Hoe vaker een woord in de brontekst voorkomt, hoe groter of vetter het in de woordenwolk wordt weergegeven.

Eén blogger heeft zo de hele tekst van de ESV Bible gewordled (ESV = English Standard Version). Hieronder heb ik de resultaten voor een aantal Bijbelboeken overgenomen. Wil je er meer zien, dan klik je hier.


MATTHEÜS
MARKUS
LUKAS
JOHANNES
HANDELINGEN
ROMEINEN

woensdag 2 juli 2008

Psalm 73: van jaloezie tot blijdschap
Ray Ortlund mag dan al de frequentie van zijn posts teruggeschroefd hebben (zie vroeger), hij blijft inhoudelijk zonder meer degelijk. Hier zijn comments op Psalm 73:


Psalm 73 is een geestelijk medicijn voor harten die ziek van jaloezie zijn tegenover gelukkige, blijmoedige mensen die geen rekening houden met God. Vers 25 levert voor mij de Bijbels beste diagnosemiddel om mijn hart te onderzoeken tegenover God: “Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.” Maar de Psalm helpt niet slechts bij de diagnose, het is ook medicijn.

Als uitgebreide uitleg bij Psalm 73 beveel ik “Faith On Trial” aan, van Martyn Lloyd-Jones. De structuur van de Psalm is niet voor de hand liggend. Hier is hoe ik de samenhang zie:

A1 Het probleem: “ik keek met afgunst naar de dwazen” (1-3)
>> B1 Zij hebben het zo goed (4-12)
>>>> C1 Arme ik! (13-14)
>>>>>> D Ik bracht me hun einde voor ogen (15-17)
>>>> C2 Domme ik! (18-22)
>> B2 Ik heb het zo goed (23-26)
A2 Het voorrecht: “mijn toevlucht vind ik bij God” (27-28)

(...) Punt D is uiteindelijk het centrum van de Psalm en de scharnier waarop de dichter draait van jaloezie tot blijdschap.

Psalm 73 heeft de kracht om ons te bevrijden van misplaatst verlangen en ons terug te leiden tot God. Een vernieuwend woord voor echte mensen die echte levens leiden in deze moeilijke tijden.

dinsdag 1 juli 2008

Geen Ronduit Praise meer

Een nieuwsbericht uit het Reformatorisch Dagblad:

"EO stopt met Ronduit Praise en weekenden

De Evangelische Omroep (EO) stopt per 1 januari volgend jaar met Ronduit Praise en met de conferentieweekenden. Dat meldt de jongerenafdeling van de omroep op de EO-website.

Twintig jaar lang heeft de Ronduit Praiseband „worshipavonden” verzorgd door het hele land. „Het waren gave en waardevolle avonden met veel inhoud en veel kwaliteit.” Ook de Ronduit- en de WervelWeekenden zijn conferenties waar de EO „met veel plezier en dankbaarheid op terugkijkt.”

De belangrijkste reden om nu te stoppen met deze activiteiten is volgens de EO dat die ooit zijn ontstaan met als doel „een gat te vullen dat in de kerken aanwezig was. Er waren destijds geleden nog geen conferenties, jongerenfestivals en worshipavonden. Daarom ontstonden Ronduit Praise, het RonduitWeekend en het Ronduit WervelWeekend. Inmiddels worden er veel initiatieven genomen door kerken en worden er veel plaatselijke activiteiten georganiseerd. En dat is te gek om te zien. Maar dit betekent ook dat EO-Jongeren na wil denken over nieuwe concepten.”

De EO-Jongerendag blijft wel bestaan."