zaterdag 30 mei 2009

Global Day of Prayer - dag 10: verheerlijk

“… Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.”

• Bid dat de tekenen van Christus’ koninkrijk meer en meer zullen zichtbaar worden, dat men ze niet meer zal kunnen ontkennen, maar God ervoor zal eren.

• Bid voor Brussel, hoofdstad van België en van Europa: dat God er de ruimte krijgt om zijn heerschappij te vestigen op alle niveaus.

• Bid voor de wereld van de kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst, toneel, muziek, film, literatuur, … ): dat schoonheid en creativiteit erop mag gericht zijn om God te eren.

• Bid dat mensen God zullen eren omwille van de goede daden van zijn volk: bid voor nederig en liefdevol dienstbetoon, voor het christelijk sociaal hulpwerk.

• Bid dat Jezus alle lofprijzing, eer en aanbidding zal krijgen die Hem toekomt, openlijk, vrijmoedig en uitbundig, in zijn gemeente en erbuiten.

“De tempel die je gebouwd hebt aanvaard Ik en heilig Ik om er voor altijd Mijn naam te laten wonen. Mijn ogen en Mijn hart zullen daar zijn al de dagen ...”
2 Kronieken 7:16

- Bereid je voor om jezelf toe te wijden als woonplaats voor God: verwelkom de Heilige Geest om jou en je familie en vrienden te vullen.
- Nodig Christus uit om Zijn woning te maken te midden van Zijn volk, zodat Hij onze harten zal doen overstromen met Zijn liefde, om Zijn heerlijkheid over heel de aarde te brengen.

vrijdag 29 mei 2009

Global Day of Prayer - dag 9: overwin

“… maar verlos ons van het kwaad.”

• Bid dat God de invloed van satanische machten zal terugdringen zodat de waarheid van het evangelie zich kan openbaren en hierdoor vele mensen vrijgemaakt mogen worden om Christus te gaan volgen.

• Bid dat mensen bevrijd mogen worden van afgoderij, toverij, demonische bindingen, ... dat het misleidende hiervan aan het licht mag komen. Bid voor mensen met een bediening van bevrijding.

• Bid dat de macht van verslavingen, depressies, zelfmoordneigingen, … doorbroken mag worden; tegen machten van ontmoediging onder christenen; bid voor goede nazorgers, wijze counselors, liefdevolle herders.

• Bid dat mensen zullen inzien dat de enige verlossing van God te verwachten is, en niet van mensengemaakte theorieën of zelfbedachte oplossingen, die alle eer aan de mens geven (humanisme).

• Bid dat Christus de duistere banden van geld en macht zal verbreken die onze economie en overheden domineren en bederven; dat de vloek van corruptie doorbroken mag worden op het lokale en nationale niveau.

“Nu zullen mijn ogen geopend zijn, en mijn oren opmerkzaam ... ”
2 Kronieken 7:15

- Bereid je voor om Gods blik te ontmoeten: richt je hart vol verwachting naar Hem.
- Als Hij je vergeven heeft, mag je Hem “onder ogen komen”. Laat je hart geraakt worden door het ontzagwekkende besef dat Hij zal luisteren naar elk woord en naar ons omziet met Zijn allesoverheersende liefde.

donderdag 28 mei 2009

Huwelijkse hypocrisie

"Het is mogelijk (maar verkeerd) voor gedoopte gelovigen om hun leven te leven alsof het evangelie niet waar is. Hoeveel conservatieve echtgenoten maken zich niet kwaad als een liberale prediker beweert dat Jezus niet opstond uit de dood, terwijl de manier waarop ze hun vrouw dagelijks behandelen hetzelfde statement maakt? De liberaal uit zijn dwaalleer ten minste slechts occasioneel."

(Douglas Wilson, Reformed Is Not Enough, pag. 168 - gelezen op de blog van DesiringGod en vrij vertaald)

We amuseren ons kapot (hfdst. 1 in stripvorm)We amuseren ons kapot: het is de titel van een bekend boek van Neil Postman dat ook in het Nederlands verscheen (Oorspr. titel: Amusing ourselves to death). Humo had er jaren geleden ook een reeks over. Stuart McMillen heeft nu min of meer een stripversie gemaakt van het eerste hoofdstuk.

Postman (met Miller) maakt de vergelijking tussen "1984" van George Orwell (die vreesde dat we zouden ten onder gaan aan wat we eigenlijk verafschuwen), en "Brave New World" van Aldous Huxley (die vreesde dat we zouden ten onder gaan aan wat we liefhebben).

Heel goed mogelijk dat Huxley gelijk krijgt, dacht/denkt Postman.

Warm aanbevolen, klik hier.
(De server was gisteren bij momenten overbelast, maar probeer dan later nog maar eens opnieuw.)

Mp3's Next-conferentie


De Next Conference is de opvolger van New Attitude, het geesteskindje van Joshua Harris. De conferentie trekt vooral een jeugdig publiek. De media van de eerste editie staan nu gedeeltelijk online (breakoutsessions en panel discussion volgen).

Lijkt me het beluisteren meer dan waard. Klik hier voor volgende mp3's:

- The Preeminence of Christ (door Joshua Harris)

- Christ's Incarnation (door D.A. Carson)

- Christ's Life (door Kevin DeYoung)

- Christ's Death (door C.J. Mahaney)

- Christ's Resurrection (door Sinclair Ferguson)

- Christ's Return (door Sinclair Ferguson)

Global Day of prayer - dag 8: leid

“… En leid ons niet in beproeving …”


• Bid dat wij, christenen, gevuld zullen zijn met zulke liefde en verlangen om God te behagen dat we immuun zullen zijn voor de verlokkingen van materialisme en seksuele perversie.

• Bid dat we als Gods kinderen zijn leiding mogen verstaan, zijn stem horen en in zijn wil wandelen, zodat we door Hem gebruikt kunnen worden om zijn plannen te vervullen op aarde.

• Bid voor een nieuw normbesef in de media en filmindustrie, dat ze mooie en reine dingen zullen laten zien; voor integere journalisten en redacteurs die, tegen de commerciële druk en de tijdsgeest in, opbouwende boodschappen verspreiden.

• Bid speciaal voor de jongere generaties, dat ze vrij mogen blijven van de oppervlakkige amusementsculuur, sterk en radicaal zullen worden in Christus, zodat ze tot hun bestemming komen en hun generatie voor Christus winnen.

• Bid voor elk van onze landsdelen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Oostkantons): dat God elk van hen mag zegenen met geestelijke openheid, en dat Hij (positieve, JL) invloedrijke mensen (zoals Daniël en Jozef) zal plaatsen in de hoogste rangen van de economie en de regering.

“... en hun land genezen ...”
2 Kronieken 7:14

- Bereid je voor op een transformatie: verwacht dat God grote veranderingen zal brengen in je omgeving en je land, sommige langzaam, andere snel.
- Laat je hoop vernieuwd worden dat de aarde zal hersteld worden, zieke gemeenschappen zullen genezen en relaties verzoend worden.


Sorry, ben een paar dagen vergeten van de bron te vermelden, maar bij deze toch nog een keer:
Bron: materialen EAV rond de Global Day of Prayer - Zie ook www.pray4belgium.be

woensdag 27 mei 2009

Grove taal op Nederlandse tv stabiliseert

Bericht uit het ND van vandaag. De trend is positief, maar een cijfer van 3,6 grove woorden per uur is nu niet bepaald om vrolijk van te worden:


"Voor het eerst sinds vijf jaar is op de Nederlandse televisie de hoeveelheid grove taal niet toegenomen.
Dat is te danken aan de publieke omroep, want bij de commerciëlen maken ze het juist steeds bonter. Dit blijkt uit de woensdag verschenen Vloekmonitor 2008, die TNS NIPO uitvoerde in opdracht van de Bond tegen het vloeken. Commerciële zenders zijn nu tweemaal grover dan publieke.

Vooral het publieke BNN heeft zijn leven gebeterd. De jongerenomroep heeft het aantal grove woorden vorig jaar gehalveerd van gemiddeld 7,4 naar 3,6 per uur. Koploper is nu de komediezender Comedy Central met 8,6 grove woorden per uur, waaronder 1,6 vloeken.

Daarna volgen Veronica (4,9) en BNN (3,6). De top vijf wordt gesloten door MTV (2,3) en VARA (2,1). De programma's die in allerlei opzichten verbaal het verst gaan, zijn volgens het onderzoek South Park (Comedy Central) en Reaction (TMF).

Als het alleen om vloeken gaat, staan Deal Or No Deal (RTL 5) en opnieuw South Park bovenaan. De meeste vloeken worden geregistreerd tijdens series. Wel nam over het algemeen het vloeken iets af en het schelden iets toe. Volgens eerder onderzoek van TNS NIPO wil driekwart van de kijkers dat grove taal op tv wordt teruggedrongen."

Global Day of Prayer - dag 7: verzoen

“… zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.”

• Bid dat patronen van wrok, wraak en onvergevingsgezindheid in ons land verbroken mogen worden zodat relaties kunnen hersteld worden.

• Voor verzoening onder christenen, genezing van scheuringen, overbruggen van kloven en neerhalen van muren; dat Gods liefde veel sterker mag blijken dan alle verschillen (1 Korintiërs 13:13).

• Bid voor herstel in relaties tussen mannen en vrouwen, voor verzoening in vastgelopen huwelijken en voor een gezondmaking van de relaties tussen kinderen en hun ouders.

• Bid dat racisme en antisemitisme, waar ook ter wereld, mag ontmaskerd worden als onwaarheid; bid voor publieke daden van verzoening tussen bevolkingsgroepen (Galaten 3:28).

• Bid dat in oorlogsgebieden en conflicthaarden mensen zullen opstaan die Jezus’ verzoenende kracht zullen demonstreren, zodat openbaar zal worden dat God geen oorlogen wil. Bid dat legers effectief ingezet zullen worden in vredesoperaties.

• Bid voor hen die lijden om de naam van Christus, dat ze de vervolgingen mogen doorstaan in de Geest en genade van Christus. Dat de vervolging, ook bij ons, ten goede mag meewerken en de kerk zal zuiveren en sterken (1 Petrus 4:12).
“... dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven ...” 2 Kronieken 7:14

- Bereid je voor om te belijden: open je hart voor Christus.
- Geef je zonde heel open toe.
- Belijd je fouten ook tegenover mensen die je benadeeld hebt.
- Vraag God om jou en anderen vrij te maken van het gewicht van de zondeschuld en van de bindingen van de zondemacht.

dinsdag 26 mei 2009

Global Day of Prayer - dag 6: vergeef

“… Vergeef ons onze schulden …”

Bid ...

• ... dat de Geest van God vele harten in ons volk mag aanraken zodat ze zullen inzien hoe zonde God bedroeft en hun eigen levens en dat van anderen vernietigt (Johannes 16:8).
• ... voor een groeiend verlangen onder christenen om, temidden van een vuiler wordende wereld, reiner, heiliger en transparanter te leven (Hebreeën 12:14); voor grote oprechtheid in het belijden van zonde, tegenover God en tegenover elkaar; dat we zonde niet langer zullen minimaliseren, en beseffen dat we God genade nodig hebben om heilig te leven.
• ... dat Gods Geest ons onze ware hartstoestand mag tonen, ons de kracht mag geven om te breken met zondige gewoonten en verslavingen, en om weerstand te bieden aan de werken van duisternis.
• ... voor een groeiende bewustwording in ons land dat we al veel te ver van Gods normen zijn afgeweken; dat er moedige mensen zullen opstaan die weer gezonde principes zullen durven verkondigen.
• ... dat de zonden die aan de grondslag liggen van oorlogen, armoede en onrecht, in het licht mogen komen en dat er hierover oprecht berouw mag komen.

“... en zich bekeren van hun slechte wegen ...”
2 Kronieken 7:14

- Bereid je voor om je te bekeren: laat je belijdenis meer dan louter woorden zijn.
- Vraag God je de kracht te geven om je af te keren van elke zweem van kwaad en elke kwetsende handelwijze.
- Laat God je hart vullen met de hoop dat Hij een blijvende verandering zal brengen in je gemeenschap en in je kennissenkring.

Gevolg en oorzaak

Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de Here te zoeken.
(2Kron.12:14)

Oorzaak: hij zette er zijn hart niet op de Here te zoeken.
Gevolg: hij deed wat kwaad is.

Stukje eenvoudige bijbelse logica. Het toont ook aan dat het bij zonde (kwaaddoen) niet gaat over misdaad X of Y begaan. Kernvraag en kern van het probleem is: waar gaat je hart naar uit, waar zet je je hart op?

maandag 25 mei 2009

Audio Basics Conference 2009De audio van de Basics Conference 2009 ziet er heel interessant uit. Thema was "Minds stirred, wills urged & affections renewed". Met sprekers als John Piper, Alistair Begg en John Lennox (met Q&A-sessies van de diverse sprekers), of Keith Getty over "Behind the songs" kun je kwaliteit verwachten.

Je vindt alles hier.

Global Day of Prayer - dag 5: voorzie!

“… Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben …”

• Bid dat God de harten van zijn kinderen mag bewegen om voedsel, hulp en gezondheidszorg te brengen aan wie dit het meest nodig heeft (daklozen, zieken, bejaarden, gehandicapten, vluchtelingen en kwetsbare kinderen… Matteüs 25:40); dat christenen op dit gebied kunnen tonen dat ze méér doen dan het gewone
(Matteüs 5:47).
• Bid voor de sociale sector in ons land: voor een juiste balans tussen rechtvaardigheid en genade, voor een wijs en billijk beleid inzake armoede, kansarmoede en migratie; voor de vele tienduizenden die in onze maatschappij
niet meer mee kunnen en uit de boot vallen.
• Bid dat de honger naar écht geestelijk voedsel (Amos 8:11) en naar de levende
God mag aanwakkeren in elke bevolkingslaag en in elk landsdeel.
• Bid voor ruime financiële voorziening voor allen die in Gods wijngaard werken en
uit geloof leven (o.a. zendelingen); en voor een even ruime vrijgevigheid onder
alle andere christenen.
• Bid dat christenen ook wereldwijd zullen vooroplopen in het verbreken van de
vloek van honger en in de uitroeiing van ziekten (zoals AIDS of kanker) of de verzorging van zieken.


“... en Mijn aangezicht zoeken ...”
2 Kronieken 7:14

- Bereid je voor om Gods aangezicht te zoeken: plaats de verlangens van je hart boven je noden.
- Nader tot God om Hem te kennen en door Hem gekend te worden.
- Wees stil tegenover Hem.
- Spreek vertrouwelijk met Hem en luister aandachtig, alsof je van aangezicht tot aangezicht tegenover Jezus staat.


Bron: materialen EAV rond de Global Day of Prayer - Zie ook www.pray4belgium.be

zondag 24 mei 2009

Jona 2 over gebed


Uit een preek over het boek Jona, voornamelijk Jona 2, haal ik volgende hoofdlijnen.

God beantwoordt onze noodkreten(2:1-2)

1. ... Ondanks onze schuld (zie hfdst1)

> Jona stond schuldig tegenover God maar wordt wel gered uit zijn diepe nood


2. ... Ondanks Zijn straffende oordeel (2:3)

> Jona wordt door God zelf bestraft. Jona beseft het: achter de handen van de zeelieden die hem in zee werpen, ziet Jona de hand van God.
Achter de woeste golven die over Jona heenslaan, ziet hij een toornende God.
Maar God redt hem.


3. ... In onmogelijke omstandigheden (2:5-6)

> Voor God is niets onmogelijk: Mk.10:27. Toen Jona overspoeld werd, trok God hem d.m.v. de vis uit de diepte.


4. ... Op het gepaste tijdstip: als de nood het hoogst is (2:7)

> Jona wanhoopte zelfs aan zijn leven, zag zich tot in het dodenrijk neerdalen.
Maar God redt. Vgl. Habakuk 1:2: "Hoe lang, HERE, roep ik om hulp, en Gij hoort niet ..."


5. ... In fasen

> Op Jona's noodkreet volgt eerst de vis, pas later wordt Jona aan land gespuwd.


6. ... Om bij ons trouw en dank te bewerken (2:8-9)

> Jona's wedervaren wekt bij hem dankbaarheid over de redding. Vergelijk Psalm 50:15, de hemelse telefoonlijn: "Roep mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u redden en gij zult mij eren". Na redding krijgt God de eer.


7. ... Om ons zo genadig te maken als Hij is (vgl. Jon.3-4)

> Jona krijgt een tweede kans, want God is nog niet met hem klaar. Hij wil Jona leren hoe genadig Hij over andere volkeren is. Jona zit te kniezen over zijn wonderboom; mag God dan niet genadig zijn over 120.000 mensen in Nineve, en het vele vee?Jona is een historische figuur:
- Jezus Christus spreekt over Jona en zijn wonder als over ware gebeurtenissen in Mattheüs 12:40-41:
"Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona!"

- Jona wordt met naam vermeld in de geschiedschrijving van 2Kon.14:25, en tegelijk wordt zowel de naam van zijn vader vernoemd als zijn woonplaats:
"Jerobeam herstelde de grens van Israël, van Lebo-Hamat tot aan de Zoutzee, zoals de HEER, de God van Israël, had voorzegd bij monde van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-Hachefer."


In de poëzie van Jona 2 zit een duidelijk chiasme, met vers 4 als centrale vers.

> vers 2: Jona schreeuwt uit de schoot van het dodenrijk

>>> vers 3: Jona in het hart van de zee, helemaal overspoeld

>>>>> vers 4: zou ik ooit weer Uw heilige tempel aanschouwen?

>>> vers 5: Jona omringd door wateren, helemaal overspoeld

> vers 6: Gij trok mijn leven uit de groeve (het dodenrijk) omhoog

De redding is des Heren! (vers 9)


Bewerking van een preek van John Piper en gegevens uit het boek "Salvation Through Judgment & Mercy" door Bryan D. Estelle.

Global Day of Prayer - dag 4: vernieuw!

“… en laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”

Bid ...

• ... dat God ons mag vullen met geloof en onbevreesde vrijmoedigheid om door onze woorden en daden een blijvende verandering teweeg te brengen in onze directe omgeving: voor creativiteit, wijsheid en authenticiteit (Matteüs 5:13).
• ... dat de kerken op de eerste plaats de vreugde van het nieuwe leven in Christus mogen uitstralen.
• ... voor meer normbesef, eerlijkheid en rechtvaardigheid, met name in de financiële sector (financiën, economie, handel…): dat de onrechtvaardige mammon (Lukas 16:9) niet langer zal gediend worden, maar dat de rijkdommen van de duisternis aan Gods koninkrijk zullen toekomen (Jesaja 60:5).
• ... voor een herstel van het normbesef op ethisch gebied in onze maatschappij: respect voor het leven in elke fase (abortus, euthanasie, genetische manipulatie …); voor sterke profetische stemmen op dit vlak.
• ... voor het huwelijk en het gezin, voor relaties en seksualiteit; voor een maatschappelijke herwaardering van de huwelijkstrouw en voor een afname in echtscheidingen; voor hoge normen op dit gebied en sterke voorbeelden en rolmodellen.

“... en zij bidden ...” 2 Kronieken 7:14

- Bereid je voor om boven jezelf uit te bidden: stort je hart uit voor God.
- Dank Hem voor wat Hij gedaan heeft.
- Verlicht in gebed de lasten van anderen, en laat toe dat je hart met tranen bewogen wordt om de diepe noden van je omgeving en land.


Bron: materialen EAV rond de Global Day of Prayer - Zie ook www.pray4belgium.be
Voor de volledigheid: de onderwerpen van dag 1 en 2 heb ik niet kunnen posten. De pdf kun je echter ook online terugvinden via de link hierboven.

zaterdag 23 mei 2009

Global Day of Prayer - dag 3: regeer!

“…laat Uw koninkrijk komen…”

Bid dat ...

• ... velen door de kracht van het evangelie tot Jezus Christus aangetrokken mogen worden (Johannes 6:44), hun leven aan Hem zullen overgeven, en Hem liefhebben en volgen als Koning.
• ... Jezus’ heerschappij steeds krachtiger mag worden in onze eigen levens, in onze gezinnen en gemeenten: dat wijzelf als burgers van het nieuwe Koninkrijk zullen leven, en steeds meer zullen lijken op onze Koning.
• ... Jezus’ koningschap mag doordringen in ons land, in de lokale en nationale politiek en andere overheden: dat op alle niveaus integere mensen zullen opstaan die ernstig rekening houden met Gods normen (1 Timoteüs 2:2).
• ... Gods Koninkrijk alle segmenten en sectoren van ons land mag beïnvloeden, herstellen en rechtmaken: economie, wetenschap, onderwijs, media, kunst, sport, ontspanning, milieuzorg, de sociale sector, de jeugd, migrantenbeleid…
• ... ook in de internationale politiek Gods stem duidelijker mag klinken, met name in de VN, de NAVO en de EU (Psalm 96:10): voor het stopzetten van
oorlogen en conflicten, diepe verzoening tussen landen, voor vrede in Israël
(Psalm 122:6) en het Midden-Oosten.
• Bid, samen met de Geest en de Bruid: “Kom, Heer Jezus” (Openbaring 22:17, 20): dat de dag van Christus’ wederkomst spoedig mag aanbreken en Hij zijn koningschap definitief zal opnemen (Openbaring 19:6).

“... zich vernedert ...”
2 Kronieken 7:14
- Bereid je voor om voor God te verschijnen met een verbroken hart:
nodig God uit om onze harde harten zacht te maken.
- Geef je gebrokenheid toe.
- Aanbid Jezus in Zijn grootheid en heiligheid met een nieuw ontzag en verwondering.
- Oefen jezelf in nederigheid door ernaar te streven dat anderen geëerd zullen worden.


Bron: materialen EAV rond de Global Day of Prayer - Zie ook www.pray4belgium.be
Voor de volledigheid: de onderwerpen van dag 1 en 2 heb ik niet kunnen posten. De pdf kun je echter ook online terugvinden via de link hierboven.

vrijdag 22 mei 2009

People never crumble in a dayArjan reageerde onlangs op een oude post van me: "Met open ogen de immoraliteit binnen". Hij verwees daarbij naar bovenstaande song en video van Casting Crowns: Slow Fade. Ik vond het toch de moeite om er nog eens speciaal de aandacht op te vestigen.


SLOW FADE (CASTING CROWNS)
Be careful little eyes what you see
It's the second glance that ties your hands as darkness pulls the strings
Be careful little feet where you go
For it's the little feet behind you that are sure to follow

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
It's a slow fade, it's a slow fade

Be careful little ears what you hear
When flattery leads to compromise, the end is always near
Be careful little lips what you say
For empty words and promises lead broken hearts astray

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day

The journey from your mind to your hands
Is shorter than you're thinking
Be careful if you think you stand
You just might be sinking

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
Daddies never crumble in a day
Families never crumble in a day

Oh be careful little eyes what see
Oh be careful little eyes what you see
For the Father up above is looking down in love
Oh be careful little eyes what you see

woensdag 20 mei 2009

'Jezus' moet binnen de twee maanden van het dak

Gisteren (19 mei) nam het Nieuwsblad een berichtje over uit de Telegraaf, liet Luc me weten. Is een follow-up van een nieuwsfeit waar ik al eerder eens de aandacht op vestigde:

"Een Nederlandse evangelist krijgt nog acht weken de tijd om de slogan 'Jezus redt' van zijn dak te verwijderen. Het gemeentebestuur van Giessenburg vindt dat de boodschap het landschap verstoort.

Joop van Ooijen, vader van 16 kinderen, heeft de tekst met witte verf op zijn zwarte dak aangebracht. Het gemeentebestuur zegt dat het niet om de inhoud van de boodschap gaat, maar enkel om het feit dat het ze te opvallend is. Als hij de letters niet verwijdert, moet hij een boete van 500 euro per week betalen.

Van Ooijen kreeg al enkele maanden geleden het bevel de tekst te verwijderen, maar hij protesteerde hierover bij de bezwaarschriftencommissie. Die geeft het gemeentebestuur nu gelijk. Van Ooijen moet nu ofwel naar de rechtbank, ofwel naar de verfwinkel stappen."

"Van directeur tot sloppenwijkbewoner"


In CV·Koers van mei 2009 een artikel door Annemarie van den Berg-Nap over "authentiek navolgen van Jezus", met het hele verhaal van Hans en Rietje van der Lee.
Hij was tot voor kort Compassion-directeur. Het verlangen om God en de naaste te dienen zoals Jezus dat deed, doet het echtpaar binnenkort naar Indonesië verhuizen, om midden in een sloppenwijk te gaan wonen.
Hieronder wat fragmenten.


Zo’n twintig jaar zijn Hans en Rietje van der Lee betrokken bij sociaal werk onder armen. Zo hebben ze in Azië en Afrika gewerkt en werkten ze in Amsterdam met daklozen en verslaafden. Hans was directeur van de ontwikkelingsorganisaties Tear en later Compassion. Van Compassion neemt hij binnenkort afscheid. In oktober dit jaar verruilen hij en zijn vrouw hun huis in Woudenberg voor een huis in een sloppenwijk in Jakarta. Een ingrijpende stap; niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun drie (volwassen) kinderen en hun kleinzoon. “Het is een tragedie om onze kleinzoon, dat prachtige kereltje, te moeten missen”, zegt Hans. “Maar ja, als we altijd kijken naar wat we moeten missen en daarom dingen niet doen, dan gebeurt er nooit wat. Het volgen van Jezus vraagt offers.”

(...)
“Wanneer wij in het Westen iets goeds willen doen voor onze behoeftige medemens, dan doen wij dat vaak vanuit het comfort, het gemak en de veiligheid van ons leven hier. Meestal zijn we wel bereid om een gebaar naar die ander te maken, maar alleen voor zover dat ons prettige leven niet aantast. Maar ga er nou niet van uit dat dit is waar Jezus het over had. Want Jezus had het over zelfverloochening, dagelijks je kruis opnemen en vanuit die zelfverloochening dienstbaar zijn”, zegt Hans.

(...)
“Het wonen in een krotje in een sloppenwijk, om ons leven te delen met de mensen daar, is niet ons doel. Natuurlijk is dat het meest zichtbare. Maar ons primaire doel zal zijn om mensen daar tot hun bestemming te laten komen. De bestemming die God voor hen heeft: volwaardig mens worden. Die bestemming houdt ook in dat zij vervolgens toetreden tot het volk van God. Dat ook zij het authentieke volgen van Jezus leren, om vanuit die levensinvulling ook weer anderen mee te nemen in die beweging.”

(...)
Rietje: “We willen niet alleen maar iets roepen, maar ook laten zien wat je kunt doen. We willen daarin dus zelf het voorbeeld geven.”

(...)
Hans en Rietje gaan in Indonesië werken met Servants. Deze organisatie gaat uit van het principe dat je ‘arm met de armen’ bent. In de traditionele ontwikkelingshulp is er vaak sprake van een ongelijkheid tussen de hulpvrager en de (vaak westerse) hulpaanbieder. De organisatie Servants werkt daarom niet met projecten, maar wil door middel van het wonen tussen de armen in de sloppenwijken relaties aangaan en zo ontdekken hoe er gezamenlijk gewerkt kan worden aan hoop en gerechtigheid.

(...)
Afgelopen februari volgde het echtpaar een oriëntatiecursus in Engeland. Rietje: “Een van de vragen die tijdens die cursus naar voren kwamen, was: ‘Werken we met de armen of werken we voor de armen?’ Ons uitgangspunt is om zo veel mogelijk met de armen te gaan werken. Het leuke is natuurlijk dat als wij daar komen, we de taal nog helemaal moeten leren. Wij zitten dan in een afhankelijke positie. Wij komen daar als het ware met de boodschap: ‘Ik weet het niet, help mij om dit te doen.’ Zo voorkom je de ongelijkheid die er vaak is in ontwikkelingshulp.”


(...)
Hans: “Het is zoeken naar vereenzelviging. Die bereik je nooit helemaal, want je blijft de westerling die als het nodig is weer kan vertrekken. Maar Servants bestaat inmiddels een jaar of 25. In die 25 jaar is gebleken dat het de mensen daar enorm goed doet wanneer je bereid bent om de sores waarin zij leven met hen te delen. En om te zeggen: ‘Ik laat mijn gerieflijkheid en veiligheid achter en kom onder jullie wonen en bij jullie zijn.’ Het blijkt bovendien dat je dingen kunt bereiken die je nooit bereikt wanneer je vanuit je expatwoning in een goede wijk van de stad af en toe langskomt om je projectvoorstellen te bespreken.”

(...)

Je leest ook meer op
www.letsfollowjesus.com
www.servantsasia.org

Sterven is niet hetzelfde als doodgaanOp diverse sites en blogs heb ik gelezen over Rachel Barkey, een 37-jarige moeder van 2 kinderen. Ze heeft kanker en volgens de behandelende artsen nog slechts enkele weken op aarde voor zich.

Op 4 maart sprak ze 600 vrouwen toe. Haar toespraak van 55 minuten schijnt heel bijzonder. Heb nog niet kunnen luisteren, maar bijvoorbeeld op Desiringgod noemt Jon Bloom het
"one of the most God-centered, gospel-soaked, honest, moving, and beautiful messages I have heard (...) Very little is more important than the things she says."


Op website van Rachel kun je de video bekijken of de audiofile downloaden.

maandag 18 mei 2009

De schepping wekt ontzag voor GodZach Nielsen schrijft in een blogpost over Ed Welch zijn boek "When people are big and God is small", dat als we onze vrees voor mensen willen inruilen voor ontzag voor God (de vreze Gods), er slechts 2 manieren zijn:
1. Je Bijbel lezen
2. Naar buiten gaan en onder de indruk komen van de schepping.

Om ons bij punt 2 te helpen, heeft hij de video van Francis Chan gepost, die ik graag overneem.

Je lege beker wordt gebroken, niet gevuld

Dit verklaart waarom we soms niet genoeg hebben met Christus: als ik voor Hem sta als een beker die gevuld wil worden met psychologische bevrediging, dan zal ik me nooit echt vol (vervuld) voelen.
Waarom?
Ten eerste omdat mijn verlangens onbegrensd zijn; van nature uit kunnen ze al niet vol (of ingevuld) worden.
Ten tweede omdat Jezus niet de bedoeling heeft om mijn zelfzuchtige verlangens te bevredigen. In plaats daarvan is het zijn bedoeling om de beker van psychologische behoeften (lusten) te bréken, niet om die te vullen.

(...)

To look to Christ to meet our perceived psychological needs is to Christianize our lusts. We are asking God to give us what we want, so we can feel better about ourselves, or so we can have more happiness, not holiness in our lives.
(Ed Welch, When People Are Big And God Is Small, pag. 149, 150)


Merk wel op: als de psalmist in Psalm 23 spreekt over het feit dat zijn beker overvloeit, dan gaat het niet om zondige verlangens. Zijn verlangen gaat uit naar God zelf, zijn Herder, en naar de grazige weiden die God wil geven - en die weiden bevinden zich nooit op zondig terrein.

Het probleem is overigens niet dat we willen gelukkig zijn (misschien dat bovenstaande quote die suggestie wel oproept, door een valse tegenstelling tussen geluk en heiligheid). Integendeel: God wil ons geluk geven. Ons probleem is dat we op de verkeerde plaats zoeken of in de verkeerde richting kijken om dat geluk te bereiken.

Emo-christenen


Christenen en emoties: er is verwarring. (Nee, niet meteen emotioneel reageren.)
Brian Borgman schreef er een boek over (Feelings and Faith: Cultivating Godly Emotions in the Christian Life). Tegelijk gaf hij een interview weg aan Alex Chediak. Daaruit een fragmentje gepikt dat ik vond bij Justin Taylor en vrij bewerkte:

Wat zijn de meest voorkomende misverstanden die christenen maken als het op hun emoties aankomt?

Aan de ene kant heb je de anti-emotionelen. Zij zien emoties als gevaarlijk, onbetrouwbaar en ongewenst. Vanuit die visie is een van de doelstellingen van het christenleven om emoties te onderdrukken of negeren. Alle woorden die emoties uitdrukken in de Bijbel zijn dan uitingen van de wil of van het verstand.

Aan de andere kant van het spectrum heb je de visie dat emoties koning zijn: ze regeren soeverein over de christen. Je komt het tegen in “Ik kan er niets aan doen dat ik me zo voel”. Slachtoffers van eigen emoties. Je ziet volwassen mensen ook zonde rechtvaardigen via deze weg: ik kan er niet aan doen dat ik dit zo voel.
Deze sovereine rol van de emoties kan ook in iets mystieks veranderen. Vanuit dit perspectief leef je door je emoties. Hoe mensen zich voelen bepaalt of ze dicht bij God zijn, wat ze geloven, hoe ze zich gedragen en zelfs wat God wil.
Wie zich in dit ‘kamp’ bevindt, denkt meestal niet graag na over moeilijker leerstellingen als uitverkiezing of hel, want ze ‘voelen’ zich er niet goed bij.

In zijn boek poogt Borgman deze visies bij te stellen:

Emoties, hoewel onder de zondeval, zijn een deel van onze menselijkheid die ook Gods beeld weerspiegelt. Emoties zijn niet soeverein over ons, maar door het Woord en de Geest kunnen we opgroeien tot emotionele volwassenheid en evenwicht.

Carson over gebruik van het OT in het boek Hebreeën

Hier vind je onderstaande lezingen van D.A. Carson over het gebruik van Oudtestamentische verwijzingen in het boek Hebreeën:

Psalm 2:7 and 2 Samuel 7:14 in Hebrews 1

Psalm 95 in Hebrews 3–4

Genesis 14 and Psalm 110 in Hebrews 7


In 2005 gaf Carson al lezingen over hetzelfde thema, maar toen over andere OT-teksten in Hebreeën:

Hebrews 1:5-6

Hebrews 1:8-9

Hebrews 5:5-6

Voor die laatste klik je hier.


Wil je wel eens weten wie die Carson wel mag zijn? Dan surf je gewoon naar hier.

Bron: Justin Taylor.

Mp3's Clowney, Storms, Ortlund e.a.

Een boegbeeld van christ-centered preaching (prediking die Christus centraal stelt) is Edmund Clowney (1917-2005). Uitgeverij Crossway bracht pas een boekje uit "Heralds of the King: Christ-Centered Sermons in the Tradition of Edmund P. Clowney", met 11 preken in de traditie van Clowney. Tegelijk vertellen voormalige vrienden of studenten van Clowney over de impact die hij had op hun prediking in het algemeen en op de geselecteerde preken in het bijzonder.

Via Justin Taylor ontdekte ik dat je hier mp3's van Clowney's preken kunt downloaden.


Van de recente Clarus Conference kun je hier downloads vinden. Sprekers waren Sam Storms en Ray Ortlund.
Op dezelfde webpagina vind je ook mp3's van de conferenties van de voorbije jaren.
Met sprekers als D.A. Carson of G.K. Beale. Die laatste gaf lezingen over het boek Openbaring.

zaterdag 16 mei 2009

Het mes van het lijden: dodelijk of genezend?

Jezus Christus leed niet opdat wij nooit zouden hoeven te lijden, maar opdat we door ons lijden meer als Hem zouden kunnen worden.


(Tim Keller in "The Sufferer, een preek in de reeks "The gospel according to David")

vrijdag 15 mei 2009

Coldplay kent genade

Voor een keer een nieuwtje i.v.m. een niet-christelijke band:
Coldplay biedt fans de mogelijkheid om gratis een live-album (9 nummers) van hun huidige tour te downloaden. Daarvoor surf je naar deze pagina op hun officiële site.
Zowaar een zeer gracieuze geste. Ja, genade "as a free gift" bestaat. En we verlangen er nog met z'n allen naar ook.

God werkt met wakkere burgers

... hun broeders, hoofden van hun families; duizend zevenhonderd zestig, wakkere mannen voor het dienstwerk in het huis Gods.
(1Kron.9:13)

... Zij hadden ook het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods; en rondom het huis Gods overnachtten zij, want de bewaking rustte op hen, en ook moesten zij elke morgen openen.
(1Kron.9:26b-27)

... Maar de zangers, die in de vertrekken vertoefden, – familiehoofden der Levieten – dezen waren vrij van andere dienst; het was hun opgedragen dag en nacht met hun werk bezig te zijn.
(1Kron.9:33)

donderdag 14 mei 2009

Zoek de vrede voor de stad

Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.
Jeremia 29:7
"Dit is niet hoe christenen gewoonlijk denken over de stad. Veel christenen schrijven de stad af. Of hoogstens proberen ze hun eigen burchten op te trekken binnen de stad.
Maar God draagt zijn volk niet op om vrede te zoeken in de stad; hij zegt hen dat ze de vrede voor de stad moeten zoeken."


Philip Graham Ryken, Jeremiah, pag. 415 - opnieuw gelezen bij Ray Ortlund.

Boos blijven is jezelf vergiftigen


"Iemand zei eens dat boos blijven is als zelf gif innemen en dan wachten tot de ander sterft.
Als je zaak recht is, zou je altijd wel de energie vinden om ervoor te vechten, zelfs zonder boosheid."

Frederica Mathewes-Green, "Unrighteous Indignation," in Christianity Today, 23 oktober 2000, pag. 117. Gelezen bij Ray Ortlund en vrij vertaald.

Nieuw magazine: Focus op de BijbelEr is een nieuw blad uit: Focus op de Bijbel.
Het wil een magazine zijn "voor bijbelstudie, persoonlijke groei en de opbouw van Gods gemeente".
Tegelijk moet het fungeren als contactorgaan voor bijbelgetrouwe gelovigen.

De redactie bestaat uit Peter van Beugen, Karel Remmelink, Arie Slingerland en Jaap Vergouwe.
Zij krijgen hulp van onder meer een 6-koppig team vaste medewerkers, met één Belg: Kris Tavernier (Assebroek)

Nog wat meer uitleg van de website geplukt: "De redactie en medewerkers beschouwen zich zelf in de eerste plaats als christen en voelen zich verbonden met iedere gelovige, onafhankelijk van kerkelijke achtergrond of denominatie. In meerderheid behoren zij tot de geloofsgemeenschap van de 'vergadering van gelovigen'."

Hier lees je meer.

woensdag 13 mei 2009

God in de kleine momenten van je leven

Tony Reinke hoorde een interessante passage in de nieuwe DVD-serie van Paul David Tripp, "What Did You Expect? Redeeming the Realities of Marriage". Hier vrij vertaald.


"Jij en ik doen niet zo veel opmerkelijke dingen in ons leven. We nemen slechts 3 tot 4 belangrijke beslissingen. De meesten van ons zullen niet in geschiedenisboeken terechtkomen. Sorry, het is de waarheid. Voor de meesten van ons geldt dat de mensen een paar tientallen jaren na ons heengaan hun geheugen zullen moeten pijnigen om zich nog de gebeurtenissen uit ons leven weer voor de geest te halen. Je leeft in het heel alledaagse. Je leeft in kleine momenten.
En als God niet regeert in je kleine momenten, dan regeert Hij helemaal niet over je, want dat is waar je leeft.

Ik denk dat een van de grote problemen die we in onze huwelijken krijgen is wanneer we kleine momenten als “kleine momenten” gaan bekijken en zeggen dat ze niet belangrijk zijn.

Als het karakter van ons leven niet bepaald wordt door 4 of 5 grote momenten, maar bepaald wordt door een serie van 10.000 kleine momenten, dan is elk klein moment in je leven van belang. Dat is waar je leven vorm krijgt en dat is waar je relaties gebouwd worden en gestalte krijgen.

We kunnen ons niet terugtrekken uit de kleine momenten want dat blijkt nu net te zijn waar we leven. En onze God is de God van de kleine momenten.
Hij komt deze kleine momenten binnen met zijn waarheid en wijsheid en genade." [sessie 1, 7:50-9:30]

dinsdag 12 mei 2009

Actief en toch lui?

Luiheid is niet hetzelfde als inactiviteit - het is niet doen wat gedaan moet worden op het ogenblik dat het gedaan moet worden.

(uit een blog-interview van C.J. Mahaney van Sovereign Grace Ministries met een van hun buitengewone 'ordinary pastors')

donderdag 7 mei 2009

Alles genade

Opgepikt bij Justin Taylor (die de mosterd haalt bij Tullian Tchividjian), een citaat uit Jerry Bridges boek " The Discipline of Grace" (pag. 19):

Je slechtste dagen zijn nooit zo slecht dat je buiten bereik van Gods genade valt.

En je beste dagen zijn nooit zo goed dat je buiten de nood aan Gods genade valt.


En van pag. 22-23:

Gelovigen van het farizeeërtype denken onbewust dat zij Gods zegen verdiend hebben door hun gedrag.

Schuldtorsende gelovigen zijn redelijk zeker dat ze Gods zegen verspeeld hebben door hun gebrek aan discipline of door hun ongehoorzaamheid.

Allebei hebben ze de betekenis van genade vergeten, omdat ze het evangelie verlaten hebben en in een prestatie-relatie gegleden zijn met God.

Niet vergeten: zaterdag lezing in MenenNu zaterdag mag Claude Vanmaelsaeke de korte lezingenreeks "Leven voor Gods aangezicht" afronden (over 2 Korinthiërs).
Titel van zijn toespraak: "Oud en nieuw" (n.a.v. 2 Kor.5:1-21).
Place to be: CC De Steiger in Menen, aanvangsuur 19.30 u.

Nieuwe gratis downloads prekenVoor de toespraken uit de 'Westminster Seminary Archives' moet je eerst nog even registreren, maar daarna kun je vrij downloaden.
Hier klikken voor hedendaagse of vroegere leraars als

* E.J. Young
* Cornelius Van Til
* John Murray
* Edmund Clowney
* Sinclair Ferguson
* Richard Gaffin
* Vern Poythress
* David Powlison
* Ed Welch


ALISTAIR BEGG (truthforlife.org)

Ook de preken (of andere toespraken) van Alistair Begg komen gratis beschikbaar voor download.
En wel hier.

woensdag 6 mei 2009

'Mijn beste opvoeden gebeurt in gebed'

In zijn nieuwe boek " A Praying Life" deelt Paul Miller een aantal persoonlijke verhalen in zijn groei in persoonlijk gebed. Hij schrijft bijvoorbeeld:


"Toen onze kinderen twee, vijf, acht, twaalf, veertien en zestien waren schreef ik dit in mijn gebedsdagboek:

'19 maart 1991. Verbazingwekkend hoe, als ik niet bid 's morgens, het kwaad gewoon ons huis binnenstroomt. Ik moet absoluut bidden! O God, geef me de genade om te bidden.

Het nam nog eens 17 jaar om te realiseren dat ik niet kon opvoeden in mijn eentje. Het was geen groots geestelijk inzicht, gewoon een realistische waarneming. Als ik niet bewust en nadenkend bad voor mijn gezinsleden, en ze daarbij niet allen bij naam noem, dan zouden ze elkaar vermoorden. Ik was niet in staat om in hun hart te komen. Ik was wanhopig. Meer nog, ik kon mijn hart dat op zichzelf vertrouwde niet veranderen. Mijn gebedsdagboek weerspiegelt zowel mijn onbekwaamheid om mijn kinderen te veranderen als mijn onbekwaamheid om mijn hart te veranderen dat op mezelf vertrouwt. Dat is waarom ik zelfs om te bidden genade nodig heb ...

Het duurde niet lang om te realiseren dat mijn beste opvoeden in gebed gebeurde. Ik begon minder tegen de kinderen te spreken en meer tegen God. Het was eigenlijk behoorlijk rustbrengend."

(Paul E. Miller, A Praying Life (NavPress 2009) pp. 59-60; gelezen bij Tony Reinke die ootmoedig erkent dat hij zichzelf herkent in Millers voorbeeld)

Waar sta je voor?


"Je moet ergens voor staan, of je valt voor alles"


Citaat ergens gelezen op het Net; blijkbaar is het de tekst van een (cowboy)song.
Origineel klinkt het zo: “You have to stand for something or you will fall for anything.”

Vreugde verschijnt (ook in de VS kijken ze VTM)Ray Ortlund Jr, evangelisch voorganger uit de VS, heeft toevallig het filmpje gezien dat de VTM maakte voor "Op zoek naar Maria".
Het deed hem denken aan de gemeente die door de kracht van het evangelie met verbazingwekkende vreugde verscheen. Hij citeert ook Martyn Lloyd-Jones (Spiritual Depression, pag. 5):
"De uitbundige vreugde van de vroege christenen was een van de krachtigste factoren in de verspreiding van het christendom"

"Als je schiet ga ik recht naar de hemel"

Tim Challies heeft een korte biografie gelezen over John en Betty Stam, zendelingen-martelaren in China. Ik kwam vroeger ook eens een heel beknopte versie van hun verhaal tegen en was toen ook wel onder de indruk. Challies heeft in z'n blogpost nog een gedicht vermeld met het achterliggende verhaal. Vrij vertaald:


Het gedicht "Afraid" is geschreven door de Presbyteriaanse zendeling E.H. Hamilton kort nadat een van zijn collega's, J.W. Vinson, de martelaarsdood stierf toen hij in handen viel van rebellen in Noord-China. Een klein Chinees meisje kon ontkomen en verhaalde het gebeuren. Haar verslag vormde de inspiratiebron voor Hamiltons gedicht.

"Ben je bang?" vroegen de bandieten aan Vinson, terwijl ze dreigend met een pistool voor hem zwaaiden.

"Nee" antwoordde hij volkomen verzekerd. "Als je schiet ga ik recht naar de hemel."

Zijn onthoofde lichaam werd later gevonden.

Afraid

Afraid? Of what?
To feel the spirit’s glad release?
To pass from pain to perfect peace,
The strife and strain of life to cease?
Afraid? Of that?

Afraid? Of what?
Afraid to see the Saviour’s face,
To hear His welcome, and to trace,
The glory gleam from wounds of grace,
Afraid? Of that?

Afraid? Of what?
A flash - a crash - a pierced heart;
Brief darkness - Light - O Heaven’s art!
A wound of His a counterpart!
Afraid? Of that?

Afraid? Of what?
To enter into Heaven’s rest,
And yet to serve the Master blessed?
From service good to service best?
Afraid? Of that?

Afraid? Of what?
To do by death what life could not -
Baptize with blood a stony plot,
Till souls shall blossom from the spot?
Afraid? Of that?"Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?"
(Hebreeën 13:6)

dinsdag 5 mei 2009

Verlangen naar huis

Frank las op de begrafenis van onze grootmoeder nog onderstaand stuk voor, gebaseerd op Max Lucado.

Postduiven zijn bijzondere dieren. Ze zijn in staat om een kleine berichtje op een velletje papier, van hun losplaats naar hun nest te brengen.
Vóór sms en internet bestond waren ze een zeer accurate manier om een boodschap van plaats A naar plaats B te versturen. Postduiven verdwalen nooit. Ze vinden altijd de weg naar huis!

Over de manier waarop ze dat doen is er eigenlijk nog altijd geen echte duidelijkheid. Sommigen zeggen dat het hun mogelijkheid is om electro-magnetische golven te registreren. Die ze dan op een of andere manier als landkaart gebruiken om de weg te vinden. Anderen zeggen dat het te maken heeft met hun reuk. Dat ze hun weg naar huis van waar dan ook, kunnen ruiken. Nog anderen zeggen dat het aan hun gehoor ligt, dat ze frequenties kunnen horen die wij niet kunnen horen.
In elk geval zijn ze in staat om over duizenden kilometers, de weg naar huis terug te vinden.
Ze hebben als het ware een ingebouwde “huis-vind-knop”.

En eigenlijk hebben wij er ook zo één.

We hebben veel gemeen met postduiven. En dan bedoel ik niet hun duivenhersenen. Maar er is iets in ons dat naar “thuis” zoekt. Iedereen heeft een ingebouwd navigatiesysteem, een soort gps, die naar “huis” zoekt. We zijn geboren met een honger naar huis, met een honger naar iets beters, met een honger naar de hemel.

(kijk) De manier waarop God ons naar huis roept is niet met elektromagnetische golven, zoals bij de postduiven. Maar wij mensen zijn gemaakt met de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen over het doel van het leven. Over de bedoeling van het leven. Over relevantie en nut. Deze vragen zijn onze “thuis-vind-knop”. Ze roepen ons op om naar iets beters te zoeken.

We stellen vragen over pijn. We hebben het moeilijk als we pijn zien. We stellen ons vragen over oorlog. We willen niet dat er oorlog is. Waar komt dat verlangen vandaan?
Al die vragen maken duidelijk dat er iets mis is met dit leven. Er moet iets beters zijn. We zijn dus eigenlijk nog niet thuis.

Maar ook over leuke dingen stellen we ons vragen. Hoe is het mogelijk dat hij zo’n mooi schilderij heeft gemaakt? Of, hoe kan het dat ze zo mooi kan zingen? We staren vol verbazing naar de zonsondergang. En voelen ons hart sneller slaan wanneer een baby lacht.
Deze vragen laten ons verlangen naar een volmaakte wereld.

De grote vraag bij onze vragen is: waarom hebben we ze? Waar komen ze vandaan?
De bijbel zegt dat die vragen Gods idee zijn. Dat God “eeuwigheid” in het mensenhart heeft geplant. Ook al kunnen we Gods volledige plan niet van begin tot einde zien.

Onze maker heeft als het ware een “huis vind knop” in ons hart geplaatst. Hij roept naar ons in momenten van vreugde. Hij roept naar ons in moment van verdriet.
En we zullen pas gelukkig zijn als we het nest gevonden hebben.

zaterdag 2 mei 2009

Een geestelijke erfenis ... wat het hart van mijn grootmoeder raakte

Toen ik de Bijbel van mijn mémé doorzocht na haar heengaan, vond ik er een flink aantal kalenderblaadjes in: uit de Bijbelse dagkalender Lichtstralen.
Het waren zaken die haar in de loop der jaren hebben aangesproken, die duidelijk haar hart hadden geraakt.
Hieronder de meeste ervan. Ik zie het als een soort laatste spreken van mémé: haar geestelijke erfenis.

Een klein strookje (duidelijk uitgeknipt van een volledig blaadje) met volgende tekst:

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuw leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Bij de laatste pagina van haar Bijbel zit een blaadje:

... zagen zij niemand dan Jezus alleen. (Matt 17:8)


De straat der stad was zuiver goud. In een mooi lied is sprake van de heilige stad met de straten van goud. Ik wil het best zingen, maar ik ben blij dat de Bijbel spreekt van de straat. O, al die straten in de grote steden! Hoe moet een vreemde zijn weg vinden in die wirwar! In het hemels Jeruzalem kan niemand verdwalen. De ‘straat’ komt altijd bij Christus, onze Here, uit.

O, welk een vreugd zal het wezen,
daar al die wond’ren te zien
van de heilige stad met de straten van goud;
maar ’t heerlijkst is: daar zien wij JEZUS!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Ook in Openbaring (bij hfdst 6):

Wie kan die doorstaan? Opb 6:17


Het zijn verontrustende gedeelten die we in deze dagen in de Bijbel lezen. Niemand kan zeggen dat de oordelen onterecht zijn, want wij mensen hebben inderdaad alles gedaan om ze te verdienen. De mensheid als geheel heeft haar verantwoordelijkheid slecht gedragen en van de schepping een puinhoop gemaakt. Maar ook elk individueel mens is zichzelf kwijtgeraakt in de zonde. Wie kan de oordelen doorstaan? Wie kan voor God bestaan? Gode zij dank, het kan door onze Heer Jezus Christus.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief – o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn ziel, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen:
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!


(Johann Scheffler, 1624-1677)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Als de dagtaak begint ...

Stil zit ik met gevouwen handen.
Wat spreekt de Meester tot Zijn knecht?
’t Is onuitsprekelijk rijk en heerlijk
al wat Gij door Uw woord mij zegt.
Heer Jezus, mijn gevouwen handen
vertellen dat ik machteloos ben.
Ik leg ze in Uw sterke handen
die ‘k aan de nageltekens ken.

Laat met Uw geest mijn ziel doorstromen.
Gij weet wat ‘k nodig heb vandaag.
‘k Ben in Uw dienst, dus wilt Gij geven
wat ‘k voor de arbeid aan U vraag.
Maak mij voorzichtig, geef mij wijsheid,
genade, liefde, rust en kracht.
Ik weet dat mij Uw geest zal leiden,
als ik vertrouwend op U wacht.
N.C. Otgaar


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bij Psalm 123:

Wees genadig Heer, wees ons genadig (Psalm 123:4)

Wij zijn over het algemeen mensen die het liefst hun leven in hun eigen hand hebben. Wij nemen zelf graag de beslissingen. Hoe meer we onverwachte dingen kunnen uitbannen, hoe beter. Afhankelijk zijn van de beslissingen van een ander is voor ons dan ook vaak erg lastig. We voelen daarom allemaal mee met de beschreven mensen uit de psalm: afwachten hoe een ander over je beslist, is moeilijk! Maar soms ben je in een positie dat je niet anders kunt.

Pas als je iemand volkomen vertrouwt, kun je jezelf daadwerkelijk aan hem overgeven. Het is in deze psalm geen kwestie van onmacht, nee, de schrijver weet van wie hij de genade en de zegen moet verwachten. Liever wacht hij lang op een teken van zijn koning, dan dat hij zelf aan de slag gaat. De schrijver wéét dat de Koning de goede tijd kent. De Koning weet ook precies wat er op dat moment moet gaan gebeuren. De schrijver wacht dus. Tot het moment dat God hem genadig zal zijn. Tot de tijd dat God zal optreden. Op Gods manier, niet op de manier die de schrijver zelf misschien graag zag. Het vraagt veel vertrouwen om zo te wachten op wat er komen gaat. Maar net als de schrijver mogen wij weten dat God volkomen te vertrouwen is. Op Hem wachten is misschien wel moeilijk, maar het is zeker de beste weg.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nieuwjaarsgesprek met God
Heer, steek Uw hand uit, dat ‘k de mijne daarin leg,
want donker lijkt de toekomst en wie durft nog hopen?
Ik zie het pad niet dat mijn voeten moeten lopen ...
- Je weet het toch, Mijn kind, Ik ben de weg. –

Ach Heer, wanneer ik denk dat ik de mensen ken
dan stellen ze teleur: ik werd zo vaak belogen.
Ik zoek naar waarheid, maar weerspreek mijn eigen pogen...
- Je weet toch, kind, dat Ik de Waarheid ben? –

Zo ver is ’t paradijs, waaruit U ons verdreef;
en na de kerstnacht zwegen ook Uw afgezanten.
Wij worden door de dood bedreigd aan alle kanten ...
- Mijn kind, Ik ben het Leven, dat Ik mensen gééf!

(Nel Benschop, Uit: Een open hand naar de hemel)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hij heeft ons behouden. Titus 3:4

Bij God kun je geen wit voetje halen en je kunt ook je behoudenis niet verdienen. Ons denken is onverstandig, onze weg een dwaalweg, we gaan op kronkelpaden, onze vermeende vrijheid is verslaving. In onze omgang met elkaar maken we meer kapot dan ons lief is.

Wat een goedheid dat God mens is geworden en ons heeft opgezocht. Hij biedt ons zijn liefde en redding aan. Zijn genade is er voor onze schuld en zijn barmhartigheid voor ons onvermogen, zodat wij rechtvaardig voor God zouden zijn. Hij is onze kracht en werkt door zijn Geest in ons. Hij wil zijn leven in ons zichtbaar laten worden. God heeft ons door zijn genade behoudenis gegeven. Hij zet ons niet aan de kant. Hij houdt zo veel van ons dat het ondenkbaar en ondankbaar zou zijn om zijn goede zorgen niet aan te nemen.

Bij het afscheid van mémé (dankdienst 2 mei 2009)

Het was mémé's verlangen dat mensen het evangelie zouden horen. Zo bleek nog toen we een tijd terug voor haar opwekkingsliederen hadden gezongen, en ze droog zei: 'Je had dit beter in de eetzaal van het rusthuis gedaan, dan hadden de andere mensen dit ook gehoord".

“Gij zijt goed en goeddoende ...” staat er in Psalm 119:68

Toen de vrouw van George Mueller, Mary, in 1860 aan een ziekte overleed, stond deze christen zelf in voor de toespraak op haar begrafenis. Zijn tekst had 3 hoofdpunten:
- De Heer was goed en deed goed toen hij haar aan mij gaf
- De Heer was goed en deed goed toen hij haar zo lang bij me liet
- De Heer was goed en deed goed toen hij haar van me wegnam.


Wanneer we deze morgen bijeen zijn om afscheid te nemen van mémé (neem me niet kwalijk dat ik voortdurend over haar zal spreken als over mémé, dat is hoe ik haar kende), dan kan ik de 3 punten van George Mueller ook beamen:
- De Heer was goed en deed goed toen hij mémé aan ons gaf
- De Heer was goed en deed goed toen hij mémé zo lang bij ons liet
- De Heer was goed en deed goed toen hij mémé van ons wegnam.


Het is met dankbaarheid dat we naar de Heer opzien voor wat Hij heeft gegeven in het leven van mémé, en we bezingen graag zijn goedheid en genade tijdens deze dienst. We mogen een onwrikbaar vertrouwen hebben in de goedheid van God, geworteld in Jezus Christus, en mogen ons leven en dit verlies in dit licht bezien.

Ik wil voorlezen uit de Bijbel, Gods woord. Toen mémé nog gezond was, had ze de dagelijkse gewoonte opgebouwd om in de Bijbel te lezen. Als je op bezoek ging zag je vaak haar Bijbel open op verschillende plaatsen.
Mémé hield trouwens ook van de dagkalender Lichtstralen, met Bijbelse overdenkingen. Het was telkens met vreugde en beslist ook dankbaarheid weer een nieuw jaar te krijgen, dat ze elk jaar een nieuw exemplaar van de kalender mocht ophangen.

We lezen uit de 2e brief van Paulus aan de Korinthiërs, 2Kor.4:14-5:10

Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen. 15 Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.
16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 5 God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.
6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn 7 – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – 8 maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 9 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.


Dit gedeelte is geschreven door de apostel Paulus. Hij maakte heel wat mee. “Ik sterf dagelijks”, schreef Paulus. Zo beschreef hij ook in deze zelfde brief (hfdst 11:23 e.v.) hoe hij zeer overvloedig gewerkt heeft, in gevangenissen gezeten heeft, bovenmatig veel slagen kreeg, dikwijls in doodsgevaren verkeerde. Hij is driemaal met roeden geslagen, eenmaal gestenigd, heeft driemaal schipbreuk geleden, enz. Bovendien had hij niet alleen moeiten die van buiten kwamen (zoals ook honger en dorst, vasten, koude en naaktheid), maar overviel hem ook dagelijks de bezorgdheid over alle gemeenten Gods. Een dergelijk leven is mémé gelukkig grotendeels bespaard gebleven, hoewel ze ook de oorlog meemaakte, zorg gedragen heeft over haar familie en vrienden, en getrouw gezorgd heeft voor haar man, voor pépé, toen hij getroffen werd door Alzheimer. Ze zou daarna nog vele jaren alleen de weg gaan. Afscheid is in die laatste tientallen jaren het patroon geweest voor haar, die haar leeftijdsgenoten onder vrienden en familie een na een zag wegvallen.

Maar, schrijft Paulus, “Wij worden niet moedeloos”! (4:16)

In de tekst reikt hij 6 sterke redenen aan om niet moedeloos te worden. Ook al is onze uiterlijke mens in verval, sluipt de dood dichterbij om uiteindelijk effectief zijn intrede te doen, zoals dit ook bij het verouderen van mémé het geval was.
Paulus maakt duidelijk dat we niet kijken naar wat we zien, maar wel naar wat we niet zien. “Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet.” (4:18). De dingen die we zien zijn tijdelijk, maar wat we niet zien is eeuwig. Hij geeft 6 concrete eeuwige dingen waarop we onze blik ook vandaag mogen vestigen.

1. Eeuwige glorie (heerlijkheid)

De kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Niet dat Paulus zeer kort geleden heeft. Maar in vergelijking met de eeuwigheid is het vederlicht, is het als een pluimpje.
De tijd dat mémé zo bedlegerig was, mocht dan lang lijken, in vergelijking met de eeuwigheid die ze nu kreeg, is dit niets meer.
We kunnen zelfs over haar dood heen zien, naar wat voor eeuwig is. En dat is heerlijk, is glorieus. En hoe meer we hier gevormd worden door het lijden heen, hoe meer gewicht van heerlijkheid, van glorie we opsparen.
Lijden bewerkt glorie en vermeerdert het gewicht van heerlijkheid.

2. Een eeuwig lichaam

Paulus vermeldt het bij het begin van hoofdstuk 5. Ons lichaam hier is een tent. Een tijdelijke woning. Typisch voor de pelgrim, de man of vrouw op doorreis. Maar we krijgen straks een eeuwig lichaam, dat niet met mensenhanden is gemaakt, in de hemelen.
En in onze huidige tent zuchten we. En wie ouder wordt, merkt dat er dan inderdaad een bezwaard zuchten is, zoals Paulus het noemt in 5:2 en 5:4. Ook bij mémé was er soms een lichamelijk kreunen en steunen in de laatste jaren en vooral de laatste maanden.
En ook voorheen heeft ze best wel zorgen gekend. Toen ze huwde wist ze ook niet dat ze zoveel zorgen ging moeten geven aan haar man. En dat ze ook af en toe in het ziekenhuis zou belanden, en dan niet alleen om kinderen te krijgen. En toen ze kinderen kreeg, wist ze ook niet van de zorgen die de opvoeding met zich gingen brengen. Dan huwen je kinderen en denk je dat die zorgen voorbij zijn. Maar dan krijgen zij kinderen en worden je zorgen nog eens maal zoveel vermenigvuldigd. Zo hielden we wel eens problemen of ziekte wat achter voor mémé, omdat ze zich alles zo aantrok. Had je een kleine verkoudheid gehad en zij wist ervan, je mag er zeker van zijn dat ze er ging naar vragen de volgende keer dat ze je zag.
En dan heb ik nog niet gesproken over het zuchten van de zonde die zo makkelijk in ons hart en leven opduikt, zolang we hier op aarde zijn. Hoe vaak moeten we ons niet met tranen tot bij onze Heer begeven, omdat we weer gefaald hebben. Het is ook mémé niet vreemd. Zij wist zich geen zondeloze, maar hield van het lied Amazing Grace. Want ze wist zich ten volle een kind van Gods genade.
Maar niets van dit zuchten meer: de tent wordt omgeruild voor een perfect huis, Gods fijn maatwerk. Het huis dat God maakte is niet te vergelijken met wat we hier op aarde zien: het is onvergelijkbaar, prachtig en onvergankelijk.
Wat we vandaag mogen zien bij mémé is niet het einde van het leven, maar het begin van het leven zoals we het werkelijk willen leven: zonder ontgoochelingen, zonder pijn, zonder verdriet en teleurstelling, zonder zonde.

3. Een eeuwig plan

Kijk maar naar 5:5: Hij die ons hiertoe heeft bereid is God. Het heeft God niet overvallen, maar Hij heeft ons bereid, ons klaargemaakt, ons bewerkt naar zijn eeuwig voornemen.
Algemeen in de wereld lijkt het erop alsof met de dood het doel van je leven ten einde is. Maar wat lezen we eigenlijk hier? Dat God ons voor de eeuwigheid bereid heeft, klaargemaakt heeft. Het was altijd al in Gods gedachten om ons dat nieuwe verheerlijkte leven te geven, met een nieuw lichaam en zonder alle troep die we zelf maken en die anderen maken.
Toen de Heer in zijn boek, het boek van het leven, het boek van het Lam de naam Jeanne Vrielynck schreef, schreef Hij daar niet dat ze slechts 96 of bijna 97 zou worden, maar dat ze in eeuwige glorie bij Hem zou leven. Dat was zijn prachtige plan.
Kijken we dus naar de dood van een gelovige, dan zien we niet het einde van Gods plannen. We zien het begin van de vervulling van het eeuwige plan waarvoor God hem of haar van bij de start klaargemaakt heeft.

4. Een eeuwige relatie/gemeenschap

Vers 6 en vers 8 maken hier veel duidelijk. Zolang we hier op aarde in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer, zijn we nog afwezig. En we willen juist liever bij de Heer inwonen.
Hier op aarde is onze woning niet. Onze Vader, onze Redder en onze erfenis zijn in de hemel. Daar horen we waarlijk thuis.
Mémé hield er ontzettend van als de hele familie of toch zoveel mogelijk familie of vrienden en kennissen bij haar waren op de vaste afspraken: kerstfeestje, pasen, haar verjaardag.
Dat mag ze daar volop beleven met veel mensen die ze hier heeft losgelaten. Maar bovenal kent ze daar nu de volmaakte band met haar God die haar schiep en haar ten volle kent.
Voor wie Christus liefhebben is dit de volkomen vervulling van waar we voor gemaakt zijn.

5. Eeuwige vervulling

Die volkomen vervulling, eeuwige vervulling vind je eigenlijk ook in 5:9. Het is een groot verlangen van de gelovige om de Heer welbehaaglijk te leven, Hem welgevallig te zijn. Wij die geloven stellen daar een eer in. Want we hebben Christus lief en willen Hem geen pijn doen maar vreugde brengen. Zo vaak falen we daar in. Maar nu is die ambitie volkomen vervuld en leeft ze in tegenwoordigheid van de Heer, volledig tot lof en eer van Hem.
Geen teleurstelling meer, geen falen, geen gevoel van teleurstelling en geen schuld meer, maar nog slechts leven om Hem groot te maken.

6. Eeuwige beloning

5:10 ... Allen worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Wat heb je met je leven gedaan? Waar ging je hart naar uit? Wat we doen, toont waar ons hart is. Of het naar Christus uitging, of we Hem liefhadden. Hoe en wat mémé gedaan heeft voor de Heer, in het verborgen en in het openbaar, daar ontvangt ze nu de beloning voor. Niet in de vorm van eeuwig leven, want dat heeft de Heer voor haar verworven. Maar beloning voor wat ze gedaan heeft voor Hem en tot zijn eer. Van de giften die mémé soms gaf, tot de gebeden die ze uitgesproken heeft, tot de liefde die ze aan haar man gegeven heeft: ze krijgt er de beloning voor. Ook voor het feit dat ze ons voorgegaan is in het geloof, zoals Paulus ook schrijft aan Timotheus dat hij oprecht geloof vond bij zijn grootmoeder, moeder en bij hem. Zo ben ik persoonlijk mémé dankbaar voor de geestelijke erfenis die ze naliet voor ons die nog de weg gaan. Mede door haar hebben wij de Heer leren kennen.
Vandaag kijken we met dankbaarheid terug en heeft zij de beloning ontvangen.
Dank U Heer! Wij loven en prijzen uw wijsheid.

Om te besluiten nog een citaat uit “Christinnereis naar de eeuwigheid van John Bunyan:

Hierna verbreidde zich het gerucht dat Verdediger der Waarheid een oproep had ontvangen van dezelfde boodschapper, en hij ontving als teken, dat de boodschap echt was, dat de kruik aan de springader (=bron) gebroken wordt. (Pred. 12:6) Toen hij dit had verstaan, riep hij zijn vrienden bijeen en vertelde het hun. Daarna zei hij: Ik ga naar het huis mijns Vaders, en hoewel het mij zware strijd gekost heeft hier te komen, toch heb ik geen spijt van alle moeite, die het me heeft gekost. Mijn zwaard geef ik aan hem, die mij zal opvolgen in mijn pelgrimsreis en mijn moed en bekwaamheid aan hem, die ze kan hebben. Mijn littekens en schrammen draag ik met me mee als een getuigenis, dat ik de strijd gestreden heb van Hem, Die thans mijn Beloner wil zijn. Toen de dag was aangebroken, dat hij moest heengaan, vergezelden velen hem naar de oever van de rivier, die hij inging, zeggende: Dood, waar is uw prikkel? En toen hij dieper zonk, riep hij: Hel, waar is uw overwinning? (1 Cor. 15:55) Zo trok hij over en al de bazuinen maakten geschal voor hem aan de overzijde. (John Bunyan, de Christinnereis naar de eeuwigheid)

In het Engels staat er als laatste zin: And all the trumpets sounded. Toen mémé de hemel binnenging, dan schalden de bazuinen.