vrijdag 13 februari 2015

De alleen wijze God zij heerlijkheid in alle eeuwigheid (Rom. 16)


Genesis 46; Markus 16; Job 12; Romeinen 16

De afsluitende drie verzen van Romeinen zijn bijzonder (Rom. 16:25-27). Formeel gezien vormen ze een doxologie – een woord van lofprijs voor God. God wordt voorgesteld als Hem, ‘die bij machte is u te versterken - naar mijn evangelie’ (16:25), en Hij wordt opnieuw voorgesteld in de structuur in vers 27: ‘Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen’. Zo wordt in deze context de wijsheid van God, verondersteld in de uitdrukking ‘de alleen wijze God’, tentoongespreid in Gods vermogen om de Romeinse christenen te versterken door het evangelie van Paulus.

Dit evangelie wordt verder beschreven in de tussenliggende zinnen, en hier is Gods wijsheid bijzonder verbluffend. God versterkt mensen, zo wordt ons verteld, door het evangelie, door ‘de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen’ (16:25). In een bepaald opzicht was de omvang en focus van het evangelie niet duidelijk. Die bleef verborgen tot de komst van Jezus Christus. Zelfs toen Hij hier was, nog voor het kruis en de opstanding, vatten zijn discipelen niet dat Hij, de Messias, ook de lijdende dienstknecht zou zijn en dat Hij een verachtelijke dood zou sterven om verloren zondaars te redden.

Maar als dit evangelie gedurende eeuwen verborgen was, is het nu ‘geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God’ bekendgemaakt (16:26). Hier klinkt het alsof dit evangelie geopenbaard werd ‘door profetische geschriften’, d.w.z. door de Schriften. Dus aan de ene kant was het evangelie verborgen in de voorgaande eeuwen en is het nu geopenbaard; en aan de andere kant werd het evangelie gedurende eeuwen geprofeteerd en is het nu vervuld. Hoe kunnen die beide dingen tegelijk waar zijn?

Een gedeelte van het antwoord ligt in de manier waarop het evangelie voorzegd wordt in het Oude Testament. Zoveel van de voorzeggingen zijn verpakt in ‘types’ of beelden van wat nog moet komen. Na de feiten kunnen we zien hoe Jezus de ware tempel is, de ultieme ontmoetingsplaats tussen God en zijn zondige beelddragers; ook hoe Hij het ware Paaslam, het Pascha, is; hoe Hij de ultieme priester is; hoe Hij de ultieme ‘Zoon van God’ is; hoe Hij de ultieme Davidische koning is.

We ontdekken zelfs vele aanwijzingen die ons tussendoor aangereikt worden. We lezen bijvoorbeeld de profetieën over een nieuw verbond en overwegen hoe dergelijke aankondigingen het oude verbond in principe overbodig maken en ons drijven tot de verwachting van een nieuw bestel. Feit blijft echter dat niemand verwacht had dat dezelfde persoon al deze beelden en types in zichzelf zou vervullen.

Sommige Joden uit de eerste eeuw verwachtten zelfs twee messiassen, één Davidische en de andere priesterlijk. Maar we zien Jezus en zijn evangelie – uitvoerig voorzegd, maar gedurende vele eeuwen verborgen, en nu onder alle volken geopenbaard, ‘tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs’ (16:26).


Eigen vertaling van de overdenking bij 13 februari uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten