vrijdag 13 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 4

Deel 4 van de lezingtekst. Door Jos Vanlede, 28 februari in Menen. Reeks: "Leven voor Gods aangezicht"; titel: “veroordeling & vrijheid”.

Geen hinderlijke regeltjes maar een menswaardig optimaal klimaat

Als God ons mensen oplegt om niet te liegen is dit geen eigenzinnige regel van een despoot.
Nee. Liegen, zegt God, druist in tegen je natuur als mens zoals ik je gemaakt heb. Daarom: wie de wet van God geweld aan doet, doet zichzelf geweld aan.


DOKTERS & CHORESTEROL

Laten we veronderstellen dat je een hoge cholesterolwaarde hebt. Je dokter heeft je een hele lijst van zaken die je niet langer meer mag eten of drinken. Als je zijn advieslijst in de wind slaat, zal niemand je daarvoor gaan straffen of in de gevangenis stoppen. Dat zal ook helemaal niet nodig zijn. Waarom niet? De gevolgen zullen vanzelf komen: als je de regels die je dokter jou oplegt geweld aandoet, zul je uiteindelijk ook je eigen gezondheid geweld aandoen.

Denk niet dat Gods wet zomaar regels zijn die bepaalde zaken verbieden omdat God dat nu eenmaal wil. De wet is niet als een negatieve beperking bedoeld, maar ten goede om een optimaal klimaat te creëren waarin de mens een menswaardig en voorspoedig bestaan zou kunnen leiden en tot volle bloei komt. Dat is ware vrijheid.

Er is geen vrijheid zonder wet en er is geen vrijheid zonder beperkingen.
Als een vogel de wet van de zwaartekracht niet langer respecteert en zich daarvan bevrijdt, maakt hij zijn laatste duikvlucht en is hij niet langer in staat om te vliegen, en dat is zijn vrijheid.
Zo is het ook met de tien woorden in beginsel: het zijn beperkingen van Godswege gegeven om de ware vrijheid te garanderen en te beschermen.

SAMENGEVAT

Mozes' woorden waren heerlijke woorden die Gods karakter en Gods wil aan de mensen openbaarden. Ze vertelden hoe mensen voor het aangezicht van God een menswaardig bestaan konden leiden.
Mozes' woorden hielden het volk van God voor hoe een mens vrij als een vogel in de lucht en als een vis in het water kon leven in een optimaal en voorspoedig klimaat.

De tijdelijke bediening die dood en veroordeling bracht. onwil & onmacht

De 10 woorden van God op stenen tafelen toonden wel wat goed en rechtvaardig was t.a.v. God en mensen, maar brachten tegelijk de onmacht en de onwil om zo te kunnen leven voor Gods aangezicht aan het licht.

• Mozes' boodschap was voor de mensen geen levenschenkende boodschap. Het was een boodschap van onheil.
• De uitwerking van de 10 woorden naar het leven van elke dag, rechtvaardigden de mensen niet in hun wijze van doen. Integendeel: ze veroordeelden mensen door aan te tonen dat hun hart niet volkomen uitging naar God. Het is niet genoeg om God te gehoorzamen vanuit een zeker plichtsbesef, omdat het nu eenmaal hoort, of om straf te ontwijken.
• Mozes' woorden openbaarden niet enkel de onmacht en de onwil bij de mens maar waren evenzeer krachteloos om daar ook maar iets aan te veranderen, ze konden enkel veroordelen.
“Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” (Dt.27:26)
• Gods woord eiste gehoorzaamheid, maar kon geen gehoorzaamheid verlenen. De bediening van Mozes toonde aan dat de mens niet vrij is om te doen wat God wil en het leven te leven waarin hij zijn ware mens zijn en bestaan kan ontdekken.

DE SCHITTERENDE SCHOONHEID VAN HET NIEUWE VERBOND

Als dan de bediening van Mozes - die enkel veroordeling tot gevolg had - al gepaard ging met een luisterrijke openbaring van de schitterende schoonheid, de zuiverheid en de heiligheid van God, zou dan de bediening die goddeloze mensen voor God rechtvaardigt en hen ontvankelijk maakt voor Gods woorden, niet veel meer laten zien van de schitterende schoonheid van het wezen en karakter van God?
9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.
11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. (NBV 2Kor.3:9-11)

PAULUS' HOOP & VRIJMOEDIGHEID

Paulus is zo vrijmoedig en vol vertrouwen, want de bediening die God hem heeft toevertrouwd, leidt ertoe dat zondaars vergeving vinden en een nieuw hart krijgen dat openstaat en bereidwillig is voor God en Zijn woord, wat in hen een innerlijke gedaantewisseling werkt naar het volmaakte model van Christus.
12 Daar wij nu zo’n hoop hebben, handelen wij met veel vrijmoedigheid

Paulus is, in tegenstelling tot Mozes die een bedekking voor zijn gezicht deed, niet terughoudend om de schitterende schoonheid van God te openbaren door zijn evangelie van de gestorven en opgestane Christus waardoor hij mensen oproept om zich met God te verzoenen.
13 en doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed; opdat de zonen van Israel hun ogen niet vestigden op het einde van wat te niet gedaan moest worden. (TELOS 2Kor.3:12,13)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten