vrijdag 17 april 2015

Grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt (1 Tim. 6)


Leviticus 21; Psalmen 26-27; Prediker 4; 1 Timoteüs 6

Een van de intrigerende kenmerken van 1 Timoteüs 6:3-19 is de manier waarop Paulus’ redenering heen en weer gaat. Er zijn vier blokken.

In het eerste (6:3-5) waarschuwt Paulus tegen hen die valse leer verspreiden en hij beschrijft het karakter van de valse leraars waarmee hij te maken krijgt. Een van hun motieven is ‘geldelijk gewin’ of ‘winstbejag’ (6:5): ze zijn minder geïnteresseerd in het evangelie en in zuivere godsvrucht dan in het vertonen van een veronderstelde ‘godsvrucht’ als investering in een goed leven.

Dit leidt het tweede blok in (6:6-10), dat waarschuwt tegen de liefde voor geld. Het is ‘de wortel van alle kwaad’ (6:10). Het juiste christelijke gedrag moet bestaan uit toegewijde tevredenheid, want de godsvrucht gepaard laten gaan met tevredenheid is ‘grote winst’ (6:6); bovendien nemen we aan het eind van onze levens exact terug mee wat we op de wereld meebrachten (6:7).

Streef je naar de vergankelijke dingen van dit leven dan doet dit je enkel wegzinken in ‘verderf en ondergang’ (6:9). In tegenstelling daarmee vertelt Paulus aan Timoteüs welk soort man hij zou moeten zijn: dit is het derde blok (6:11-16).

De apostel gaat dan verder naar het vierde blok (6:17-19) en draagt Timoteüs op dat hij hun die rijk zijn moet bevelen hoe ze zich moeten gedragen. Ze moeten hoogmoed afwijzen en geen vertrouwen stellen in rijkdom, die ‘onzeker’ is (6:17), maar hun vertrouwen moet in God zijn, ‘die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft’ (6:17).

Ze moeten hun rijkdom gebruiken om goed te doen, vrijgevig te zijn en mededeelzaam. Op die manier zullen ze werkelijk schatten verzamelen voor henzelf in de hemel (6:19), zoals de Heer Jezus ons leerde (Matt. 6:20). Zo dringt Paulus niet aan op ascetisme, maar op toegewijde vrijgevigheid als het beste christelijk antwoord op hebzucht.

Zo handelen de vier blokken respectievelijk over valse leraars en hun gedrag, de gevaren van rijkdom, een ware leraar en zijn gedrag, en opnieuw de gevaren van rijkdom.

Zo moeten we de sectie die Timoteüs vertelt welk soort man hij zou moeten zijn (6:11-16), gedeeltelijk zien als een tegengif voor zowel valse leer als hebzucht.

Treffend aan deze paragraaf is wat Paulus boven valse leer en liefde voor het materiële plaatst. Paulus beveelt Timoteüs eigenlijk dat een focus op eeuwige dingen een veel gezondere christelijke ambitie zal aanvuren.

Als Timoteüs ‘deze dingen’ moet ontvluchten (6:11) – het uitgesproken materialisme dat Paulus zonet veroordeeld heeft – dan moet hij zich richten op het jagen ‘naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid’ (6:11), hij moet het ‘eeuwige leven’ grijpen en volharden ‘tot de verschijning van onze Here Jezus Christus’ (6:12, 14) – terwijl hij leeft en dient in de heerlijkheid van Gods ontoegankelijke licht (6:14, 16).


Eigen vertaling van de overdenking bij 17 april uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten