zaterdag 28 februari 2009

Kerkgroei draait om kwaliteit

19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. (Ef.2:19-22)

"In het licht van Paulus' beeld van de groei van de kerk als het groeien van een lichaam of een bouwwerk door het proces van haar oprichting, lijkt het betreurenswaardig dat de uitdrukking 'kerkgroei' tegenwoordig uitsluitend, zoals het lijkt, gebruikt wordt voor haar getalsmatige uitbreiding, hoewel de nieuwtestamentische gedachte die met dit woord wordt uitgedrukt, niet van kwantitatieve, maar van kwalitatieve vooruitgang is. Het is altijd het meest verstandig om bijbelse uitdrukkingen ook te gebruiken zoals de Bijbel die bedoeld heeft, en deze teksten maken duidelijk dat de groei van de kerk in Paulus' gedachten geen kwestie is van nieuwkomers die aan de gemeenschap worden toegevoegd (daar had hij andere woorden voor), maar voor de gemeenschap die klaargemaakt wordt voor haar bestemming door de herscheppende kracht van de door de Geest geleerde waarheid."

J.I. Packer, Opbouwend Leiderschap, pag. 13 (Uitg. Barnabas)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten